ДЗЬОБАНЬ О.П., ЯРОЦЬКИЙ В.Л., Соціологічний та аксіологічний напрямки сучасних правових досліджень: загальне бачення (ст. 5-13)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).270743

УДК 340.115.3

Дзьобань О.П.,
 
Яроцький В.Л.,
доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник НДІ інформатики і права Національної академії правових наук України
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого
 
 
Анотація. Показано, що розширення меж використання у правових дослідженнях нового й уточненого евристичного інструментарію, призначення якого обумовлюється філософськими і природничими трактуваннями сутнісних та системно-структурних властивостей сфери цивільно-правового регулювання, дозволяє розкрити необмежений потенціал кожного досліджуваного феномена в органічному поєднанні як його статичних, так і динамічних характеристик.
Ключові слова: методи правового дослідження, спостереження, системний підхід, правова рефлексія.
Summary. It is shown that the expansion of the boundaries of using new and revised heuristic tools in civil law studies, the purpose of which is determined by the philosophical and natural interpretations of intrinsic and systemic-structural properties of the sphere of civil law regulation, allows to explore the unlimited potential of each of the studied phenomenon in organic combination both of its static and dynamic characteristics.
Keywords: methods of legal research, monitoring, system approach, legal reflection.
Аннотация. Показано, что расширение границ использования в правовых исследованиях нового и уточненного эвристического инструментария, назначение которого определяется философскими и естественными трактовками сущностных и системно-структурных свойств сферы гражданско-правового регулирования, позволяет раскрыть неограниченный потенциал каждого исследуемого феномена в органическом сочетании как его статических, так и динамических характеристик.
Ключевые слова: методы правового исследования, наблюдение, системный поход, правовая рефлексия.
 
 
      Постановка проблеми. В інформаційну епоху, коли наука стала безпосередньою продуктивною силою, а науково-технічна революція набуває неймовірно широкого розмаху, розробка проблем методології та логіки наукового дослідження усіх без винятку галузей науки стає одним з найактуальніших завдань.
   Безперервний і постійно збільшуваний потік наукових досліджень у сфері правознавства, помітне зростання числа людей, які займаються правовою наукою, зокрема цивілістикою – усе це не тільки стимулює загальний інтерес до проблем наукового пізнання цивільного права, а й вимагає аналізу й розробки адекватних сучасним потребам методів дослідження, які використовуються у сучасній цивілістиці...