ДЗЬОБАНЬ О.П., ЖДАНЕНКО С.Б., Інформаційна революція: соціоантропологічні та світоглядні трансформації (ст. 22-34)

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248549

УДК 316 (477)

Дзьобань О.П.,
 
 
ЖДАНЕНКО С.Б.,  
доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України.
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2075-7508.
кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4335-8224.
 
 
Анотація. Показано, що в сучасній дійсності критично важливою є не тільки поява нового інформаційно-комунікаційного поля, що радикально перетворює звичну інфраструктуру соціального життя, але й вибухове зростання швидкості змін, викликаних бурхливим розвитком цифрових технологій. Звертається увага на якісний скачок швидкості розвитку, під яким розуміється перехід у реальність, де докорінні зміни технологічної інфраструктури та обумовлені ними зміни у житті соціуму стали відбуватися багаторазово протягом одного людського життя, в режимі реального часу. Обґрунтовується, що в результаті інформаційної революції виникла невизначеність нового порядку, яка вимагає від людини нового способу мислення. Проаналізовано проблему мінімально коректного прогнозування в основних сферах буття соціального.
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна революція, інформаційно-комунікаційні технології, скачок швидкості розвитку, інфраструктурні трансформації.
Summary. It is shown that the critical factor in the modern reality is not only the emergence of a new information and communication field, radically transforming the usual infrastructure of social life, but also the explosive growth of the speed of change caused by the rapid development of digital technology. Attention is drawn to the qualitative leap in the speed of development, which refers to the transition to a reality where radical changes in technological infrastructure and the resulting changes in the life of society began to occur repeatedly in the course of a single human life, in real time. It is argued that as a result of the information revolution a new order of uncertainty has arisen, which requires a new way of thinking on the part of man. The problem of minimally correct forecasting in the main spheres of social being is analyzed.
Keywords: information society, information revolution, information and communication technologies, speed of development, infrastructural transformations.
Аннотация. Показано, что в современной действительности критически важным является не только появление нового информационно-коммуникационного поля, радикально преобразовавшего привычную инфраструктуру социальной жизни, но и взрывной рост скорости перемен, вызванных бурным развитием цифровых технологий. Обращается внимание на качественный скачок скорости развития, под которым понимается переход в реальность, где коренные изменения технологической инфраструктуры и обусловленные ими перемены в жизни социума стали происходить многократно в течение одной человеческой жизни, в режиме реального времени. Обосновывается, что в результате информационной революции возникла неопределенность нового порядка, которая требует от человека нового образа мышления. Проанализирована проблема минимально корректного прогнозирования в основных сферах бытия социального.
Ключевые слова: информационное общество, информационная революция, информационно- коммуникационные технологии, скачок скорости развития, инфраструктурные трансформации...