ДЗЬОБАНЬ О.П., ЖДАНЕНКО С.Б., Інформаційне суспільство як новий спосіб соціальної взаємодії

удк 1:316.4

Дзьобань О.П.,
 
Жданенко С.Б.,
доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник НДІ інформатики і права Національної академії правових наук України
кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії   
 Національного юридичного університету
 імені Ярослава Мудрого
 
Анотація. Показано, що з появою нового типу суспільства виникають нові способи соціальної взаємодії, засновані на появі нових інформаційних технологій, які конструюють віртуальну реальність. Процес віртуалізації суспільства сприяє появі нових, або видозміні існуючих соціальних практик, що, у свою чергу, викликає реакцію на них з боку суспільства та особистості.
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформація, інформаційні технології, комунікації, віртуальна реальність.
Аннотация. Показано, что с появлением нового типа общества возникают новые способы социального взаимодействия, базирующиеся на появлении новых информационных технологий, которые конструируют виртуальную реальность. Процесс виртуализации общества способствует появлению новых или видоизменению существующих социальных практик, что, в свою очередь, вызывает реакцию на них со стороны общества и личности.
Ключевые слова: информационное общество, информация, информационные технологии, коммуникации, виртуальная реальность.
Summary: It is shown that with the advent of a new type of society there are new ways of social interaction, based on the appearance and the introduction of new information technologies that construct virtual reality. The process of virtualization of society contributes to the emergence of new or modification of existing social practices, which in turn causes the reaction to them by society and the individual.
Keywords: information society, information, information technology, communication, virtual reality.
 
       Постановка проблеми. Суспільство, безперервно розвиваючись, встановлює свої власні закони, норми, цінності, правила поведінки. Кожна людина, вступаючи в суспільні відносини, отримуючи і передаючи певну інформацію, вливається в дану спільноту шляхом дотримання тих норм і правил, які історично в ньому склалися. І природно, що питання про роль суспільства у житті людини, так само як і питання про роль людини у житті суспільства, цікавить не одне покоління дослідників. Різні галузі науки, що включають філософію, антропологію, соціологію, політологію тощо розглядають феномен інформаційного суспільства, місце людини в новій соціально-економічної формації, а також вплив різних факторів соціальної, економічної й політичної взаємодії в нових умовах на особистість і на суспільство в цілому…