ДЗЬОБАНЬ О.П., ЖДАНЕНКО С.Б., Множинна ідентичність особистості у мережевих умовах: до антропологічних засад інформаційного права (с. 34-45)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.3(34).220990

УДК 316(477)

Дзьобань О.П.,
 
 
Жданенко с.Б.,
доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник НДІ інформатики і права Національної академії правових наук України.
кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
 
 
Анотація. У статті показано, що в умовах глобального інформаційного простору особистість під впливом мережевих взаємодій стикається з системою множинності ідентичності, з формуванням “мережевої ідентичності”. Доводиться, що багатоваріантність сучасного культурного середовища породжує різноманітні форми самоідентифікації особистості. Мережева культура сприяє появі нового типу особистості – “мережево-інформаційної”, яка включена в особливу сферу комунікацій.
Ключові слова: інформаційне суспільство, ідентичність, мережеві комунікації.
Summary. The article shows that in the conditions of the global information space, a person, under the influence of network interactions, collides with a system of identity plurality, with the formation of network identity. It is proved that the multi-variability of the modern cultural environment gives rise to various forms of personality self-identification. Network culture contributes to the emergence of a new type of personality – network-informational, included in a special sphere of communications.
Keywords: information society, identity, network communications.
Аннотация. В статье показано, что в условиях глобального информационного пространства личность под влиянием сетевых взаимодействий сталкивается с системой множественности идентичности, с формированием “сетевой идентичности”. Доказывается, что многовариантность современной культурной среды порождает различные формы самоидентификации личности. Сетевая культура способствует появлению нового типа личности – “сете-информационной”, включенной в особую сферу коммуникаций.
Ключевые слова: информационное общество, идентичность, сетевые коммуникации.
 
      Постановка проблеми. Особливістю сучасного суспільства є інтенсивна динаміка інформаційного простору. Остання інформаційна революція зумовила виникнення нової галузі – інформаційної індустрії, яка пов’язана із виробництвом технічних засобів, методів, технологій задля здобуття нових знань. Бурхливий розвиток комп’ютерної техніки та інформаційних технологій сприяв розвитку суспільства і обумовив антропологічну складову інформаційної революції [1, с. 34], що передбачає удосконалення не тільки техніки й технологій, але й людини, насамперед, механізмів її самоідентифікації...