ФАРБОТА М.Р., Правовий статус засобів масової інформації в Інтернет-середовищі

УДК 340.134:004.738.5:366.6
 
Фарбота М.Р.,
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
 
 
Анотація. У статті досліджується стан та перспективи нормативно-правового упорядкування суспільних відносин в сфері Інтернет-ЗМІ в Украині.
Ключові слова: Інтернет-ЗМІ, веб-сайт, веб-ресурс, он-лайн-видання, он-лайн-медіа.
Аннотация. В статье исследуется состояние и перспективы нормативно-правового упорядочения отношений в сфере Интернет-СМИ в Украине.
Ключевые слова: Интернет-СМИ, веб-сайт, веб-ресурс, он-лайн-издание, он-лайн-медиа.
Summary. The state and prospects of regulatory and legal organization of relations in the field of massmedia in Ukraine is explored in the article.
Keywords: massmedia, web-site, web-resource, on-line-edition, on-line-media.
 
 
       Постановка проблеми. Збільшення масштабів використання інформаційно-комунікаційних технологій спричинило процес впровадження і використання інформаційних технологій у політичній, економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільства. З розвитком новітніх технологій збільшується роль інформації, змінюється її форма, спосіб передачі, обсяг, якість. Розвиток і вдосконалення суспільних відносин в мережі Інтернет є однією з найважливіших складових для переходу світової спільноти на нову ланку розвитку – побудову інформаційного суспільства. Завдяки використанню Інтернет-технологій обмін інформацією стає можливим на великих відстанях за короткий проміжок часу, що слугує стимулом збільшення комунікації. Сьогодні традиційні засоби масової інформації дедалі частіше набувають електронної форми. Інтернет-ЗМІ стають надзвичайно популярними, оскільки отримання інформації з веб-ресурсів є більш зручним, швидким і економічним. Однак, на відміну від друкованих видань, правовий статус електронних мас-медіа в нашій країні залишається невизначеним, виникають проблеми щодо визначення правомочності он-лайн-видань.
        Дане питання активно досліджується на науковому рівні. В своїх працях його висвітлювали Афанасьєва К.О., Баранов О.А., Каплій О.В., Новицький А.М., Шевченко Т.С. Вирішення проблеми визначення правового статусу електронних засобів масової інформації має велике значення для забезпечення стабільності функціонування інформаційної сфери і охорони прав і обов’язків учасників інформаційних правовідносин.
       Метою статті є визначення стану нормативно-правового упорядкування суспільних відносин в сфері Інтернет-ЗМІ в Україні.
        Виклад основного матеріалу. Правовий статус друкованих засобів масової інформації (далі – ЗМІ) в Україні визначений достатньо чітко і регулюється низкою нормативно-правових актів. Однак, сьогодні існує надзвичайна кількість видань, що здійснюють свою діяльність виключно в мережі Інтернет. Така форма діяльності має низку переваг порівняно з традиційними мас-медіа, зокрема, дає змогу збільшувати аудиторію з мінімальними витратами за невеликий проміжок часу, своєчасно оновлювати інформацію. З’ясуємо правове підґрунтя і основні поняття, які стосуються діяльності засобів масової інформації в Україні.
 
 

 

Видання НДІІП