Філософія науки

Дзьобань О.П. : підручник/ О. П. Дзьобань; ДНУ «Ін-т інформації, безпеки і права Нац. академії прав. наук України». – Київ; Одеса: Фенікс, 2024. – 516 с.

 

      Підручник містить значний обсяг різноманітної інформації, що дозволяє зрозуміти сенс основних проблем філософії науки як в історичній ретроспективі, так і на сучасному рівні розвитку суспільства.

      У підручнику висвітлені теоретичні засади філософії науки, етапи, напрями розвитку науки у соціокультурному та світоглядно-філософському вимірах, ключові концепції розуміння її сутності. Показана сутність науково-пізнавального процесу, місце й роль творчості у ньому, розглянуті процесуальні аспекти науково-дослідницької діяльності. Окрема увага приділена методологічним проблемам з акцентом на філософський рівень методології і міждисциплінарність як основну рису постнекласичної науки.

Видання розраховане на науковців, здобувачів наукового ступеня, магістрів, викладачів, експертів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами науки.

 

Текст