ФУРАШЕВ В.М., Інформаційна безпека: індикатори

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.1(7).272262

УДК 340.13

ФУРАШЕВ В.М.,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
 доцент, професор РАЕ
 
Анотація. Дослідження індикаторів інформаційної безпеки як основного показника її стану.
Ключові слова: індикатор, інформаційна безпека, комп’ютерна злочинність, комп’ютерний тероризм, властивість інформації.
Аннотация. Исследование индикаторов информационной безопасности как основного показателя её состояния.
Ключевые слова: индикатор, информационная безопасность, компьютерная преступность, компьютерный терроризм, свойства информации.
Summary. Research of indicators of informational safety as basic index of its state.
Keywords: indicator, informational safety, computer-related crime, computer terrorism, properties of information.
 
        Постановка проблеми. Доктрина інформаційної безпеки України [2] вирізняє такі життєво важливі інтереси в інформаційній сфері:
 1. особи:
 •  забезпечення конституційних прав і свобод людини на збирання, зберігання, використання та поширення інформації;
 •  недопущення несанкціонованого втручання у зміст, процеси обробки, передачі та використання персональних даних;
 •  захищеність від негативного інформаційно-психологічного впливу;
 1. суспільства:
 •  збереження і примноження духовних, культурних і моральних цінностей Українського народу;
 •  забезпечення суспільно-політичної стабільності, міжетнічної та міжконфесійної злагоди;
 •  формування і розвиток демократичних інститутів громадянського суспільства;
3) держави:
 •  недопущення інформаційної залежності, інформаційної блокади України, інформаційної експансії з боку інших держав та міжнародних структур;
 •  ефективна взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства при формуванні, реалізації та коригуванні державної політики в інформаційній сфері;
 •  побудова та розвиток інформаційного суспільства;
 •  забезпечення економічного та науково-технологічного розвитку України;
 •  формування позитивного іміджу України;
 •  інтеграція України у світовий інформаційний простір…

 

Видання НДІІП