ФУРАШЕВ В.М., ЛАНДЕ Д.В., Соціальне моделювання – один з базових сучасних засобів забезпечення національної безпеки

УДК 681.3+519.83
ФУРАШЕВ В.М.,
 
ЛАНДЕ Д.В.,
кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник, доцент
доктор технічних наук, старший науковий співробітник,
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України 
 
 
Анотація. Оцінка, перспективи розвитку та роль і місце наукової дисципліни “соціальне моделювання” в системі забезпечення національної безпеки.
Аннотация. Оценка, перспективы развития, роль и место научной дисциплины “социальное моделирование” в системе обеспечения национальной безопасности.
Summary. Estimation, prospects of development, role and place of scientific discipline “social modeling” in the system of providing the national safety.
Ключові слова: безпека,національна безпека, держава, моделювання, соціальне моделювання, правова безпека.
 
        Моделювання – багатоплановий метод дослідження, один із шляхів пізнання. Воно зумовлює дослідження реально існуючих предметів, явищ, соціальних процесів, орга­нічних і неорганічних систем. Ним охоплені всі процеси. Моделювання – це специфічне багатофункціональне дослідження. Його головне завдання – відтворити на основі схо­жості з наявним об’єктом інший, який замінює його, об’єкт (модель). Модель – аналог оригіналу. Вона повинна мати схожість з оригіналом, але не повторювати його, тому що при цьому саме моделювання втрачає сенс. Неприпустимим є і вільне моделювання; у цьому випадку воно не дає необхідного уявлення про оригінал моделі, а також не виконує своєї функції.
        В системі питань забезпечення національної безпеки надзвичайно важливим є соці­альний аналіз впливу реальних та потенційних зовнішніх і внутрішніх загроз у різних сферах життєдіяльності держави, суспільства, а також засобів уникнення та запобігання цим загрозам. Необхідно зауважити, що під час втілення засобів уникнення та запобі­гання реальним та потенційним загрозам національній безпеці не повинні бути створені такі умови, які спровокують появу нових загроз.
        Саме тому сучасні реалії вимагають при вирішенні завдань національної безпеки спиратися не тільки на експертні, навіть – високоякісні, оцінки, а й на застосування точних математичних підходів, які базуються на математичному і комп’ютерному моделюванні.
        Крім того, сучасні методи планування та розробки інформаційних впливів, опера­цій та війн не можна уявити без застосування точних математичних підходів. Одним з таких є так зване соціальне моделювання (Social Modeling)…
 
 
 
 
 
 

Видання НДІІП