ФУРАШЕВ В.М., Публічна дипломатія як один із ефективних засобів забезпечення інформаційної безпеки

УДК 340.13 + 007.51

ФУРАШЕВ В.М.,
кандидат технічних наук, старший науковий
співробітник,  доцент, професор РАЕ
 
Анотація. Дослідження механізмів реальної участі народу у забезпеченні інформаційної безпеки.
Ключові слова: інформаційна безпека, дипломатія, народна дипломатія, публічна дипломатія, властивості інформації, інформаційний вплив.
Аннотация. Исследование механизмов реального участия народа в обеспечении информационной безопасности.
Ключевые слова: информационная безопасность, дипломатия, народная дипломатия, публичная дипломатия, свойства информации, информационное воздействие.
Summary. Investigation of mechanisms of real people’s participation in provision of information security.
Keywords: information security, diplomacy, citizen diplomacy, public diplomacy, the properties of information, the informational impact.
 
 
  Постановка проблеми. В дослідженні щодо законодавчого забезпечення інформаційної безпеки [1, с. 62] вказано, що “питання реальних та потенційних загроз інформаційній безпеці України досить повно розкрито у Законі України “Про основи національної безпеки України” та Доктрині інформаційної безпеки України”. Але, при більш детальному розгляді, дане твердження, з одного боку, є вірним, а, з іншого – не зовсім повним. Це – з одного боку.
      З іншого боку, незважаючи на досить широку нормативно-правову базу забезпечення інформаційної безпеки (зокрема, [4 – 34]), необхідно констатувати, що передбачувані цією базою заходи носять організаційний, адміністративний, технічний, примусово-попереджувальний та покаральний характер.
У той же час, виходячи з сутності поняття “інформаційна безпека” та реалій сьогодення, можна говорити про те, що далеко не повною мірою у системі забезпечення інформаційної безпеки використовується положення ст. 17 Конституції України: “захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу” [4] (тут і далі підкреслено Авт.).
     Метою статті є дослідження механізмів реальної участі Українського народу у забезпеченні інформаційної безпеки України та оцінки ефективності цих механізмів.
       Виклад основних положень. Людина перебуває, часто-густо, не здогадуючись про це, у перманентному стані прийняття рішення…