ФУРАШЕВ В.М., СОЛОНЧУК І.В., Інформаційні правовідносини в судочинстві України (ст. 55-64)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.3(30).194799

УДК 340:1+347.9

ФУРАШЕВ В.М.,
 
СОЛОНЧУК І.В.,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”
старший викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”
 
 
Анотація. Стаття присвячується проблемним аспектам правової охорони інформаційних правовідносин в цілому та трансформації інформаційних відносин в системі судочинства. Незважаючи на підвищений науковий інтерес до інформаційної сфери, залишається багато питань, які досі не врегульовані на законодавчому рівні та неоднозначно трактуються в наукових працях. Досліджуються різні точки зору щодо поняття інформаційних правовідносин, пропонується авторське розуміння поняття інформаційних правовідносин. Розглядається питання інтеграції інформаційних правовідносин, зокрема значення та завдання інформаційних правовідносин в судочинстві.
Ключові слова: інформація, інформаційні правовідносини, інформаційна концепція права, інформаційні технології, судочинство, правосуддя.
Summary. The article deals with the problematic aspects of the legal protection of information relations in general and the transformation of information relations in the judicial system. There are many issues that are still not regulated at the legislative level and are interpreted ambiguously in scientific works. The article examines different points of view regarding the concept of information relations, author's understanding of the concept of information relation is proposed. The issue of integration of information relations, in particular, the importance and tasks of information relations in legal proceedings, is considered.
Keywords: information, information relations, information concept of law, information technology, judiciary, justice.
Аннотация. Статья посвящается проблемным аспектам правовой охраны информационных правоотношений в целом, а также трансформации информационных отношений в системе судопроизводства. Несмотря на повышенный научный интерес к информационной сфере, остается много вопросов, которые до сих пор не урегулированы на законодательном уровне и неоднозначно трактуются в научных трудах. Исследуются различные точки зрения относительно понятия информационных правоотношений, предлагается авторское понимание понятия информационных правоотношений. Рассматривается вопрос интеграции информационных правоотношений, в частности значение и задачи информационных правоотношений в судопроизводстве.
Ключевые слова: информация, информационные правоотношения, информационная концепция права, информационные технологии, судопроизводство, правосудие.
 
 
      Постановка проблеми. Взаємозв’язок людини та держави базується, в першу чергу, на тому, що переважна більшість соціальних відносин регулюються державою нормами права. У загальному розумінні правовідносини розглядають як юридичний вираз відносин у суспільстві, підставою виникнення яких є економічні, політичні, моральні, духовні, культурні, майнові та інші відносини, що є врегульованими правом [1, с. 337]...