ГАЛИНСЬКА К.Ю., Застосування заходів адміністративного запобігання порушень інформаційного правопорядку в Україні

удк 342.5:002.6

Галинська К.Ю.,
здобувач наукового ступеня кафедри адміністративного права  
та адміністративної діяльності Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого
 
Анотація. Статтю присвячено дослідженню загальнотеоретичної характеристики питань щодо розкриття сутності та змісту заходів адміністративного запобігання порушенням інформаційного правопорядку. У роботі наводиться авторське визначення наведеного поняття. Автор акцентує увагу на обґрунтуванні необхідності застосування заходів адміністративного запобігання у сфері протидії порушенням інформаційного правопорядку.
Ключові слова: заходи адміністративного запобігання, інформаційні правовідносини, інформаційний правопорядок, порушення інформаційного правопорядку, суб’єкти інформаційних правовідносин.
Аннотация. Статья посвящена исследованию общетеоретической характеристики вопросов относительно раскрытия сущности и содержания мероприятий административного предотвращения нарушений информационного правопорядка. В работе приводится авторское определение указанного понятия. Автор акцентирует внимание на обосновании необходимости применения мероприятий административного предотвращения в сфере противодействия нарушением информационного правопорядка.
Ключевые слова: мероприятия административного предотвращения, информационные правоотношения, информационный правопорядок, нарушение информационного правопорядка, субъекты информационных правоотношений.
Summary. The article is devoted to research of general theoretic description of issues related to  disclosure of essence and content of administrative measures for prevention of informative law and order offences. Author’s definition of the resulted concept is pointed in the article. An author accents attention on the ground of necessity of application of administrative prevention measures in the field of counteraction offences of informative law and order.
Keywords: administrative prevention measures, informational and legal relationship, informative law and order, offences of informative law and order, subjects of informational and legal relationship.
 
       Постановка проблеми. Сучасні перетворення, що відбуваються на цей час в Україні, спрямовані на побудову демократичної, правової держави, вимагають переосмислення місця і ролі держави, її владних структур та громадськості у системі інформаційних відносин, зокрема, у сфері забезпечення інформаційного правопорядку. Кризові явища, що мають місце в українській державі, пов’язані з об’єктивними суперечностями правового та організаційно-інформаційного характеру, яки призвели до якісних і кількісних змін у структурі адміністративних правопорушень. Значну частку серед них займають правопорушення у сфері інформаційного правопорядку. Вони негативно впливають на соціально-політичний та криміногенний стан у державі, сприяють зниженню рівня довіри громадян до держави…