ГАЛУНЬКО А.В., Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, що здійснює регулювання діяльності соціальних Інтернет-мереж

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.2(11).272494

УДК: 351:19

Галунько А.В.,
здобувач кафедри конституційного, адміністративного
та фінансового права
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
 
 
Анотація. У статті розкрито адміністративно-правий статус публічної адміністрації, яка здійснює регулювання діяльності соціальних інтернет-мереж, що полягає в сукупності чинників державного регулювання утворення (легалізації) і публічних правил функціонування різноманітних державних і громадських установ та організації щодо публічного визначення їх обов’язків і прав з метою забезпечення прав громадян у соціальних інтернет-мережах, прав і законних інтересів власників таких мереж, публічного інтересу держави та суспільства в цілому в сукупності з адміністративною відповідальністю у цій сфері.
Ключові слова: адміністративно-правий статус, права громадян на інформацію, публічна адміністрація, публічний інтерес держави, соціальна Інтернет-мережа.
Аннотация. В статье раскрыто административно-правовой статус публичной администрации, которая осуществляет регулирование деятельности социальных интернет-сетей, которая заключается в совокупности факторов государственного регулирования образования (легализации) и публичных правил функционирования различных государственных и общественных учреждений и организаций относительно публичного определения их обязанностей и прав в целях обеспечения прав граждан в социальных интернет-сетях, прав и законных интересов владельцев таких сетей, публичного интереса государства и общества в целом в совокупности с административной ответственностью в этой сфере.
Ключевые слова: административно-правовой статус, права граждан на информацию, публичная администрация, публичный интерес государства, социальная Интернет-сеть.
Summary. The article discloses the administrative status of public administration which regulates the activities of Internet Social Networks. It consists of a set of factors, government regulation and legalization of public rules for the various governmental and non-governmental institutions and organizations, In order to determine public duties and rights of public administration. In order to ensure the rights of citizens in Internet Social Networks and ensuring the rights and interests of the owners of such networks and ensuring the public interest of the state and society as a whole and administrative procedures.
Keywords: administrative and legal status, person’s right to information, public administration, public interest of the state, Internet Social Networks.
 
 
     Розвиток суспільних відносин в умовах глобалізації на основі революційного розвитку інформаційних технологій призвів до динамічного розвитку соціальних інтернет-мереж. Не є виключенням із цього й Україна. Наприклад, тільки в соціальній мережі «В Контакте» знайдено 17 140 032 особи, які здійснили реєстрацію своєї сторінки з території України…
 

 

Видання НДІІП