ГАЛУНЬКО В.В., Культура засобів масової інформації в контексті правової культури

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.2(11).272455

УДК 340:11

Галунько В.В.,
доктор юридичних наук, доцент,
директор інституту права та суспільних відносини
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
 
 
Анотація. У статті сформовано, що культура засобів масової інформації в контексті правової культури полягає в низці історично та професійно зумовлених категорій стосовно творців і споживачів масової культури, які включають у себе правосвідомість, розуміння принципів права і моделі звичаєвої поведінки громадян і «зірок» шоу-бізнесу щодо добровільного за внутрішнім переконанням поваги один до одного, норм права і держави, формування у громадян позитивних якостей індивідуального і суспільного життя.
Ключові слова: громадянин, зірка шоу-бізнесу, культура засобів масової інформації; правова культура; публічна адміністрація.
Аннотация. В статье сформулировано, что культура средств массовой информации в контексте правовой культуры заключается в ряде исторически и профессионально обусловленных категорий создателей и потребителей массовой культуры, которые включают в себя правосознание, понимание принципов права и модели обычаев поведения граждан и «звезд» шоу-бизнеса, по добровольному и внутреннему убеждению уважающих друг друга, норм права и государства, формирование у граждан положительных качеств индивидуальной и общественной жизни.
Ключевые слова: гражданин, звезда шоу-бизнеса, культура средств массовой информации, правовая культура; публичная администрация.
Summary. In the article formed that culture media in the context of legal culture is of historically and professionally caused categories creators and consumers of mass culture. It is include a sense of justice, understanding the principles of law and traditions the model behavior of the citizens and the "stars" of show business. With the compliance on internal belief of voluntary mutual respect, rule of law and the state, the formation of the citizens of the positive qualities of individual and social life.
Keywords: citizen, star of show business, the media, legal culture, public administration.
 
 
       В умовах сьогодення вплив засобів масової інформації на людину і державу настільки значний, що їх по праву називають «четвертою владою» [1]. Засоби масової інформації є незалежними від держави й окремих громадян. Наприклад, відповідно до Закону України від 16 листопада 1992 р. № 2782-XII друковані засоби масової інформації є вільними, забороняється створення та фінансування державних органів, установ, організацій або посад для цензури масової інформації. Не припускається вимога попереднього погодження повідомлень і матеріалів, які поширюються друкованими засобами масової інформації, а також заборона поширення повідомлень і матеріалів з боку посадових осіб державних органів, підприємств, установ, організацій або об’єднань громадян, крім випадків, коли посадова особа є автором поширюваної інформації чи дала інтерв’ю [2]…

Повний текст статті.

 

 

Видання НДІІП