ГАВЛОВСЬКИЙ В.Д., Аналіз стану кіберзлочинності в Україні (ст. 108-117)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).273351

УДК 343.2/.7:004.056(477)

ГАВЛОВСЬКИЙ В.Д.,
кандидат юридичних. наук, старший науковий співробітник,
головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-
дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України
 
 
Анотація. В статті досліджуються питання, що виникають при формуванні статистичної звітності із протидії кіберзлочинності в Україні. Надано порівняльний аналіз стану кіберзлочинності за 2018 р.
Ключові слова: кіберзлочинність, аналіз стану кіберзлочинності, статистичні звітності.
Summary. The article examines the issues that arise when forming statistical reporting on combating cybercrime in Ukraine. The comparative analysis of the state of cybercrime for 2018 is presented.
Keywords: cybercrime, analysis of the state of cybercrime, statistical reporting.
Аннотация. В статье исследуются вопросы, возникающие при формировании статистической отчетности по противодействию киберпреступности в Украине. Предоставлено сравнительный анализ киберпреступности за 2018 год.
Ключевые слова: киберпреступность, анализ киберпреступности, статистические отчетности.
 
 
     Постановка проблеми. У засобах масової інформації, Інтернеті викладається величезний обсяг інформації про вчинені кіберзлочини, збитки від них, про потерпілих, окремі аналізи кіберзлочинності в межах однієї країни або групи країн тощо. Але сьогодні, на думку фахівців, жоден комплексний кримінологічний аналіз не здатний скласти повного уявлення про глобальні масштаби кіберзлочинності.
    Насамперед, це явище за своєю природою транскордонне. Глобальність і транскордонність комп’ютерних і телекомунікаційних мереж, можливість маніпуляцій з ідентичністю створює ситуації, коли злочинець, перебуваючи на одному континенті, вчиняє злочин на другому, а наслідки злочину настають на третьому. І всі події відбуваються в кіберпросторі. А втім, національне кримінальне законодавство у сфері боротьби з кіберзлочинністю, практика його застосування, підходи до формування кримінальної статистики в країнах різні. Кримінологічні дослідження, як правило, спираються на дані облікованої злочинності, не заглиблюючись у соціальні, економічні, політичні, демографічні, організаційні та інші причини кіберзлочинності...