ГАВЛОВСЬКИЙ В.Д., Кримінологічний аналіз злочинів, учинених з використанням соціальних мереж (ст. 101-107)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.3(22).273059

УДК 343.346.8:004

Гавловський В.Д.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби
з організованою злочинністю при РНБО України
 
 
Анотація. Досліджуються кримінальні правопорушення, які вчиняються з використанням соціальних мереж. Визначається, які правопорушення вчиняються найчастіше. Надаються пропозиції з протидії використанню соціальних мереж у злочинних цілях.
Ключові слова: використання соціальних мереж, кваліфікація правопорушень, протидія використанню соціальних мереж у злочинних цілях.
Summary. Criminal offences committed using social networks are explored. The most frequently committed offences are identified. Suggestions for counteraction to the use of social networks for criminal purposes are given.
Keywords: use of social networks, qualification of offences, counteraction to the use of social networks for criminal purposes.
Аннотация. Исследуются криминальные правонарушения, которые совершаются с использованием социальных сетей. Определяется, какие правонарушения чаще всего совершаются. Предоставляются предложения по противодействию использования социальных сетей в преступных целях.
Ключевые слова: использование социальных сетей, квалификация правонарушений, противодействие использованию социальных сетей в преступных целях.
 
 
       Постановка проблеми. Соціальні мережі використовуються зловмисниками у всьому світі для вчинення злочинів. Дослідження, проведене у Великобританії, продемонструвало, що чотири з п’яти крадіжок відбуваються за допомогою “Twitter” і “Facebook”. В Україні така статистика не ведеться, але практика засвідчила, що в країні інформаційні технології активно використовуються у злочинній діяльності.
       Результати аналізу наукових публікацій. Останнім часом використання соціальних мереж в деструктивних цілях вивчалося значною кількістю науковців. Серед них Гаркуша Ю.О., Гіда О.Ф., Горовий В.М., Косолап О.В., Цехан Д.М. та інші. Низка наукових праць за вказаною проблематикою належить також і автору цієї статті. Але статистичного аналізу злочинів, що вчиняються з використанням соціальних мереж, не проводилося...