ГЛАЗУНОВА С, Інформаційна функція сучасної держави

 
 
кандидат юридичних наук
 
 
Анотація. Наукова робота присвячена інформаційній функції держави. Особлива увага приділена аналізу даної правової категорії, а саме її становленню та розвитку яке відбувається в умовах глобалізаційних, інтеграційних процесів. Виокремлено основні напрями що складають її зміст. Наведено характеристику її основних ознак. Подано аналіз наукових досліджень у цій сфері.
Ключові слова: функції держави, інформація, інформаційна функція, інформаційна безпека, нормативно-правовий акт, суспільство.
Аннотация. Научная работа посвящена информационной функции государства. Особое внимание уделено анализу данной правовой категории, а именно ее становлению и развитию которое происходит в условиях глобализационных, интеграционных процессов. Выделены основные направления составляющие ее содержание. Приведена характеристика ее основных признаков. Дан анализ научных исследований в этой сфере.
Ключевые слова: функции государства, информация, информационная функция, информационная безопасность, нормативно-правовой акт, общество.
Summary: Research devoted to informational functions of the state. Particular attention is paid to the analysis of lйgal catйgories, namely the establishment and development that takes place in globalization, intйgration processes. Singled out the main areas that таке up Us content. The characteristic of its main features. The analysis of research in this area.
Keywords: public functions, information, information function, information security, lйgal act, Society.
 
 
        Постановка проблеми. В умовах інтеграційних процесів та значних змін суспільної інфраструктури, першочерговим завданням нашої держави стає оптимізація параметрів інформаційного забезпечення українського суспільства. Нині саме інформаційне забезпечення виступає сполучною основою дієвого функціонування різних сфер суспільного життя та запорукою прогресу в цілому. Необхідною умовою забезпечення національної безпеки, збереження цілісності всієї держави, формування в її межах ефективної державної влади є інформаційна функція, яка тісно переплітається з усіма найважливішими напрямами діяльності держави та забезпечує поступальний розвиток єдиного інформаційного простору в її територіальних межах.
        Актуальність теми дослідження. Актуальність дослідження інформаційної функції держави зумовлена вирішенням низки проблемних питань щодо забезпечення циркуляції інформації в суспільстві при одночасній оптимізації цього процесу державним управлінням. Зростаючі тенденції міжнародної взаємодії в інформаційному середовищі та прогресуюча загальносвітова глобалізація відображаються в практично усіх напрямах розвитку держави. Зазначені обставини вказують на необхідність дослідження інформаційної функції держави, визначають актуальність її вивчення та практичну значимість.
        Стан дослідження. Аналіз наукових досліджень у сфері функціонування держави свідчить, що зазначена проблема досліджена досить фрагментарно, характеризується дискусійністю, несистематизованістю. Хоча загальнотеоретична проблема юридичної регламентації і фіксації процедури збору, обробки, передачі інформації була позначена ще в 60-70-х роках минулого століття. Предметом сучасних наукових досліджень інформаційна функція стала не так давно. В тій чи іншій мірі вона досліджувалася такими науковцями як А.Б. Венгеров, О.О.Джураєва, Л.А. Морозова, Л.Р.Наливайко, Ю.Г.Просвірнін та ін., однак потребує подальшого дослідження.
         Мета статті. Зважаючи на актуальність даної тематики спробуємо в межах наукової статті проаналізувати розвиток та становлення інформаційної функції держави та розкрити її сутність...
 
Продовження статті у друкованому варіанті журналу. Контактний телефон для довідок з питань передплати та отримання паперового журналу - 234-94-56.
 
 

Видання НДІІП