ГОЛОВКО О.М., ДРУЗЬ В.Д., Право на правосуддя та право на доступ до інформації: кореляція та взаємозалежність (ст. 130-137)

УДК 340:342.7

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200602

ГОЛОВКО О.М.,
 
ДРУЗЬ В.Д.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України.
студентка факультету соціології і права, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”.
 
Анотація. У статті розглянуто проблеми щодо права на доступ до інформації при альтернативних методах вирішення спорів. Здійснено теоретико-правовий аналіз особливостей функціонування інституту медіації в зарубіжних країнах. Запропоновано шляхи законодавчого вдосконалення механізму доступу громадян до медіації.
Ключові слова: право на інформацію, альтернативні методи вирішення спорів, медіація, права та обов’язки сторін.
Summary. The article discusses the right to access information in case of alternative dispute resolution. The legal analysis of the peculiarities of the functioning of the mediation institute in foreign countries is carried out. The ways of legislative improvement of the mechanism of citizens access to mediation are suggested.
Keywords: right to information, alternative dispute resolution, mediation, rights and obligations of the parties.
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы права на доступ к информации при альтернативных методах разрешения споров. Проведен правовой анализ особенностей функционирования института медиации в зарубежных странах. Предложены пути законодательного совершенствования механизма доступа граждан к медиации.
Ключевые слова: право на информацию, альтернативные методы разрешения споров, медиация, права и обязанности сторон.
 
 
      Постановка проблеми. Однією з основних сучасних тенденцій розвитку держави є забезпечення та реалізація прав і інтересів громадян. Наразі, українська судова система є перенавантаженою, що унеможливлює оперативне і швидке вирішення спорів, саме тому виникає необхідність у зверненні до альтернативних методів вирішення спору. Проте необхідно забезпечити законодавче закріплення обов’язку належного повідомлення учасників спору щодо можливості звернення до посередника з роз’ясненням щодо їх прав та процедури врегулювання конфлікту для подальшої реалізації цього механізму сторонами...