ГОЛОВКО О.М., Право на інформацію щодо альтернативних методів вирішення спорів (ст. 144-151)

УДК 340:342.7
ГОЛОВКО О.М.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
 НДІ інформатики і права НАПрН України,
 старший викладач кафедри публічного права
 НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”
 
 
Анотація. У статті досліджуються теоретико-правові засади формування права на інформацію про альтернативні методи вирішення спорів. Запропоновано трактувати дане право як невід’ємну складову права на доступ до правосуддя. Розглянуто проблематику забезпечення конфіденційності при застосуванні альтернативних методів вирішення спорів.
Ключові слова: право на інформацію, права людини, доступ до правосуддя, альтернативні методи вирішення спорів.
Аннотация. В статье исследуются теоретико-правовые основы формирования права на информацию об альтернативных методах разрешения споров. Предложено трактовать данное право как неотъемлемую составляющую права на доступ к правосудию. Рассмотрена проблематика обеспечения конфиденциальности при применении альтернативных методов разрешения споров.
Ключевые слова: право на информацию, права человека, доступ к правосудию, альтернативные методы разрешения споров.
Summary. The article examines the theoretical and legal basis of the formation of right to information about alternative dispute resolution. It is proposed to treat this right as an integral part of the right of access to justice. The issue of ensuring confidentiality in the application of alternative methods of dispute resolution is considered.
Keywords: right to information, human rights, access to justice, alternative dispute resolution methods.
 
 
       Постановка проблеми. В науковій доктрині неодноразово наголошувалось на тому, що судова система через велику кількість проваджень потребує розвантаження, особливо в частині тих справ, які можуть бути вирішені альтернативними методами розв’язання правових спорів (Alternative dispute resolution, далі – ADR). Ця проблема постає безпосередньо при реалізації особою права на доступ до правосуддя, реалізація якого суттєво ускладнюється через так зване “затягування” процесу.
       В даній роботі планується визначити права на інформацію про альтернативні методи вирішення спорів та кореспондуючих їм обов’язків, а також розгляд змісту принципу конфіденційності та проблематику його дотримання в межах застосування практик ADR...
 
 

 

Видання НДІІП