ГРАБОВСЬКИЙ Ю.Л., Адвокатський запит як засіб отримання адвокатської інформації

УДК 002.6:347.965
 
ГРАБОВСЬКИЙ Ю.Л.,
аспірант НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. У роботі проведено дослідження адвокатського запиту як засобу отримання адвокатської інформації для здійснення адвокатом своєї професійної діяльності. Аналізуються правова природа цього права та практичні аспекти його реалізації. Звертається увага на ряд проблем, які ускладнюють належне використання адвокатом даного механізму.
Ключові слова: адвокат, адвокатська інформація, адвокатський запит, конфіденційна інформація.
Аннотация: В работе проведено исследование адвокатского запроса как средства получения адвокатской информации для осуществления адвокатом своей профессиональной деятельности. Анализируется правовая природа этого права, практические аспекты его реализации. Акцентируется внимание на ряде проблем, усложняющих надлежащее использование адвокатом данного механизма.
Ключевые слова: адвокат, адвокатская информация, адвокатский запрос, конфиденциальная информация.
Summary. Research of advocate query as facilities of receipt of advocate information for realization by the advocate of the professional activity is conducted in work.  Author also analyses the legal nature of this right, as well as the practical aspects of its implementation. The attention is drawn to a number of problems that impede the proper use of this mechanism by lawyer.
Keywords: advocate, advocate information, advocate query, confidential information.
 
 
       Постановка проблеми. Важливість інформації в реаліях сьогоднішнього світу дуже важко переоцінити. Усі країни цивілізованого світу, серед яких, зокрема, позиціонує себе і Україна, відзначаються процесами все більш глибокого та всеосяжного становлення інформаційного суспільства. Саме вміння обмінюватись інформацією, накопичувати та використовувати її перетворило мавпу на людину, а подальше вдосконалення такого досвіду сприяло постійному прогресу людства. Поняття інформації на початку розвитку людства сприймалося на підсвідомому рівні, який не вимагав ані формулювання, ані систематизації. Однак постійний розвиток людства почав вимагати створення певних форм для прогресивного розвитку процесів обміну інформацією.
        Зрозуміло, що дані процеси не оминули і юридичну науку. Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) надає наступне юридично-базове визначення інформації – “це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді” [1]. Поряд із цим в юридичній науці наразі не існує жодного формулювання адвокатської інформації. В сучасному інформаційному праві України тема адвокатської інформації, правового забезпечення її створення, зберігання, розповсюдження не розкривалася, а обговорювалася лише з точку зору адвокатської таємниці, що насправді є лише однією гранню цієї теми. Розуміння подібної інформації на сьогоднішній день існує на підсвідомому рівні, хоча наявне визначення, згідно якого такою визнається уся інформація, що була отримана від клієнта і про клієнта, а також яка стала відомою адвокату у ході його професійної діяльності.

 

Видання НДІІП