ГРЕБЕНЮК М.В., ЛЕОНОВ Б.Д., Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки електоральних процесів: аналіз зарубіжного досвіду (ст. 100-107)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).273348

УДК 343.9:343.346.8:004

ГРЕБЕНЮК М.В.,
 
 
ЛЕОНОВ Б.Д.,  
кандидат юридичних наук, доцент,
Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби
з організованою злочинністю при РНБО України
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
Національна академія Служби безпеки України
 
 
Анотація. У статті аналізується зарубіжний досвід забезпечення інформаційної безпеки електоральних процесів. Висвітлюються проблеми боротьби з фейковими аккаунтами та деструктивною пропагандою у вітчизняному інформаційному просторі. Аналізуються законодавчі ініціативи США та окремих країн ЄС у сфері забезпечення інформаційної безпеки.
Ключові слова: інформаційна безпека, електоральні процеси, деструктивна пропаганда.
Summary. The article analyzes the foreign experience of ensuring the information security of electoral processes. The problems of combating fake accounts and destructive propaganda in the domestic information space are covered. Analysis the legislative initiatives of the United States and EU countries in the field of information security is provided.
Keywords: information security, electoral processes, destructive propaganda.
Аннотация. В статье анализируется зарубежный опыт обеспечения информационной безопасности электоральных процессов. Освещаются проблемы борьбы с фейковыми аккаунтами и деструктивной пропагандой в отечественном информационном пространстве. Анализируются законодательные инициативы США, а также отдельных стран ЕС в области обеспечения информационной безопасности.
Ключевые слова: информационная безопасность, электоральные процессы, деструктивная пропаганда.
 
 
       Постановка проблеми. Відповідно до Доктрини інформаційної безпеки України забезпечення інформаційного суверенітету, запобігання інформаційної агресії, експансії та інформаційній блокаді України з боку іноземних держав, організацій, груп та осіб є пріоритетним завданням політикуму нашої країни [1]. Інформаційна безпека визначається як стан захищеності життєве важливих інтересів людини, суспільства і держави, за якого відбувається завдання шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки застосування інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації [2]...
 
 

 

Видання НДІІП