ГРЕБЕНЮК М.В., ЛЕОНОВ Б.Д., Інформаційна складова запобігання проявам аграрного тероризму

УДК 343.97

Гребенюк М.В.,
Леонов Б.Д.,
кандидат юридичних наук, доцент,
кандидат юридичних наук
 
 
Анотація. У статті розкрито значення аграрного тероризму. Визначено шляхи вдосконалення законодавства з метою створення системи інформаційного забезпечення запобігання  будь-яким проявам аграрного біотероризму.
Ключові слова: біологічна безпека, аграрний тероризм, продовольча безпека, продовольче забезпечення, епідемія, пандемія, клонування, мікробіологічні критерії безпечності харчових продуктів.
Аннотация. В статье объяснено значение аграрного терроризма. Определены пути  совершенствования законодательства с целью создания системы информационного обеспечения предотвращения любых проявлений биотерроризма.
Ключевые слова: биологическая безопасность, аграрный терроризм, продовольственная безопасность, продовольственное обеспечение, эпидемия, пандемия, клонирование, микробиологические критерии безопасности  продовольственных продуктов.
Summary. The article explains the concept of agroterrorism. Ways of improving the legislation in order to create information management system for preventing any manifestations of bioterrorism are defined.
Keywords: bio-security, agroterrorism, food security, food provision, epidemic, pandemic, cloning, microbiological criteria for food product safety.
 
 
        Постановка проблеми. В сучасних умовах боротьба з тероризмом є актуальним завданням світової спільноти. Різновидом тероризму є аграрний тероризм, що являє собою використання біологічних агентів, бактерій або токсинів для масштабного знищення продовольчих, аграрних, біологічних ресурсів будь-якої країни з метою встановлення зовнішнього тотального контролю над ними, підриву продовольчої незалежності. На думку В. Шульца, аграрний тероризм – використання патогенних біологічних агентів проти підприємств сільського господарства або харчової індустрії [1, с. 474].
        Таким чином, в сучасних умовах сільське господарство є важливою складовою економічного потенціалу будь-якої країни, тому будь-які цілеспрямовані зовнішні атаки з використанням біологічних агентів спецслужбами іноземних держав, транснаціональними корпораціями, промислово-фінансовими групами на вітчизняний аграрний сектор можуть призвести до негативних наслідків: масштабних втрат врожаю сільськогосподарських культур, масової загибелі худоби, епідемій та епізоотій, що потенційно може спровокувати підвищення цін на продовольство, дестабілізацію політичної та економічної ситуації в країні, імпортної продовольчої залежності, створення дефіциту продуктів харчування, хімічного, радіоактивного або бактеріологічного зараження продовольства, у тому числі й питної води, масових харчових отруєнь, які можуть стати результатом захворювань та масової гибелі людей.
       Метою статті є визначення шляхів створення системи інформаційного забезпечення запобігання проявам аграрного тероризму в контексті вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері боротьби з тероризмом…