ГУРЖІЙ С.В., Сучасні загрозливі тенденції використання Telegram-каналів на шкоду державним інтересам (ст. 162-169)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).249297

УДК 342.951

ГУРЖІЙ С.В.,
старший науковий співробітник Українського науково-дослідного  інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3642-4975.
 
 
Анотація. Розкрито засади, умови та особливості функціонування месенджеру Telegram. Визначено державні інтереси в інформаційній сфері в умовах поширення соціальних Інтернет-сервісів та Telegram-каналів. Окреслено тенденції використання анонімних месенджерів, особливо Telegram-каналів проросійської орієнтації. Визначено рейтинг України щодо стійкості до російської дезінформації. Деталізовано можливості Telegram-каналів щодо маніпулювання громадською думкою та поширення дезінформації. Визначено загрози функціонування анонімних Telegram-каналів в Україні. Висвітлено здобутки держави щодо блокування забороненого контенту. Узагальнено шляхи удосконалення рівня медіаграмотності та цифрової обізнаності населення. Обґрунтовано необхідність здійснення законодавчого врегулювання діяльності мережі Telegram-каналів в Україні.
Ключові слова: дезінформація, деструктивний контент, гібридна загроза, Telegram-канал, російська експансія, медіаграмотність, анонімний месенджер, фейк.
Summary. The principles, conditions and features of Telegram messenger operation are revealed. The state interests in the information sphere in the conditions of spreading of social Internet services and Telegram channels are defined. The tendencies of using anonymous messengers, especially pro-Russian Telegram channels, are outlined. Ukraine’s rating of resilience to Russian misinformation has been determined. The possibilities of Telegram channels for manipulating public opinion and spreading misinformation are detailed. Threats of the functioning of anonymous Telegram channels in Ukraine have been identified. The state’s achievements in blocking banned content are highlighted. The directions of the improvement of the level of media literacy and digital awareness of the population are summarized. The necessity of legislative regulation of the Telegram channel activity in Ukraine is substantiated.
Keywords: disinformation, destructive content, hybrid threat, Telegram channel, Russian expansion, media literacy, anonymous messenger, fake.
Аннотация. Раскрыты основы, условия и особенности функционирования месенджера Telegram. Определены государственные интересы в информационной сфере в условиях распространения социальных Интернет-сервисов и Telegram-каналов. Обозначены тенденции использования анонимных месенджеров, особенно Telegram-каналов пророссийской ориентации. Определен рейтинг Украины в отношении стойкости к российской дезинформации. Детализированы возможности Telegram-каналов в сфере манипуляции общественным мнением и распространении дезинформации. Определены угрозы функционирования анонимных Telegram-каналов в Украине. Освещены достижения государства в отношении блокировки запрещенного контента. Обобщены направления усовершенствования уровня медиа грамотности и цифровой осведомленности населения. Обоснована необходимость осуществления законодательного регулирования деятельности Telegram-каналов в Украине.
Ключевые слова: дезинформация, деструктивный контент, гибридная угроза, Telegram-канал, российская экспансия, медиаграмотность, анонимный месенджер, фейк...