ГУСАР О.А., Інформаційно-правове забезпечення польотів у цивільній авіації

УДК 002:342:629.73(045)

Гусар О.А.,
старший викладач кафедри конституційного
та адміністративного права
Інституту повітряного і космічного права та масових комунікацій    
Національного авіаційного університету
 
 
Анотація. Щодо окремих питань інформаційно-правового забезпечення польотів літаків цивільної авіації
 
        В умовах зростання ролі цивільної авіації як різновиду транспорту, збільшення кількості польотів літаків спостерігається і зростання кількості негативних авіаційних подій. У більшості випадків надзвичайні ситуації у галузі цивільної авіації спричинені людським фактором. Як свідчать наукові дослідження, це повязано з рядом чинників інформаційно-правового змісту: з недоліками відбору і професійної підготовкою льот­ного та диспетчерського складу забезпечення польотів повітряних суден; постійним удосконаленням авіаційної техніки, що обумовлює й ускладнення обладнання, збіль­шення кількості приладів, у тому числі комп’ютерних інформаційних систем. При цьому важливу роль відіграє такий психологічний елемент, як увага, що пов’язано з розширенням обсягу обробки інформації, яка циркулює між пілотами літаків й диспетчерами повітряного руху, наявністю дефіциту часу при прийнятті і реалізації ними рішень, особливо у надзвичайних ситуаціях тощо.
        Розслідування надзвичайних ситуацій у сфері польотів цивільних літаків свідчить, що більшість помилкових дій льотного і диспетчерського складів зумовлена непра­вильною оцінкою обставин. Останнє, у більшості випадків, є результатом неадекватного аналізу вхідної інформації, помилками в її обробці. На транскордонних повітряних трасах ситуація ускладнюється необхідністю здійснювати радіообмін прийнятою у міжнародній практиці – англійською мовою.
        Зазначеним та іншим проблемам професійної підготовки, що що забезпечують про­фесійну на­дійність авіаційних спеціалістів, а також безпеку польотів в межах наукової спеці­альності: 13.00.02 теорія і методика навчання з технічних дисциплін були присвячені публікації С.Я. Батишева, Д.В. Гандера, Б.С. Гершунського, Р.М. Макарова, Б.Л. Пок­ров­ського, В.О. Пономаренко, С.В. Щербини та інших.
        Однак, проблема комплексного забезпечення професійної надійності в системі цивільної авіації не повністю розвязана, зокрема в організаційно-правовому аспекті. Незважаючи на значні досягнення в галузі авіаційної педагогіки, психології, інженерної психології й ергономіки, проблема безпеки польотів та надійності людської діяльності при управлінні літаком і повітряним рухом потребує пошуку нових підходів, форм, методів і закріплення їх у відповідних нормативно-правових актах.
        Мета публікації – висвітлення результатів дослідження. спрямованих на форму­вання системи знань стосовно проблем інформаційно-правового забезпечення польотів літаків цивільної авіації.
 
 

 

Видання НДІІП