ГУЦАЛ І.Ю., Питання легалізації евтаназії в Україні: іноземний досвід (ст. 128-133)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.4(23).273135

УДК 343.412:179.7(045)

Гуцал І.Ю.,
студентка Навчально-наукового Юридичного інституту
Національного авіаційного університету
 
 
Анотація. Стаття присвячена питанню доцільності легалізації евтаназії в Україні. На прикладі країн Європи та Америки було здійснено аналіз явища евтаназії, його впливу на законодавство та суспільство. Автор зазначає особливості проведення евтаназії в кожній проаналізованій країні. Як висновок, автор обгрунтовує неоднозначність зазначеного питання та звертає увагу на ризики, які можуть виникнути у результаті легалізації евтаназії в Україні.
Ключові слова: евтаназія, активна евтаназія, пасивна евтаназія, суспільство, закон, легалізація.
Summary. This article is devoted to the issue of euthanasia legalization expediency in Ukraine. On the example of countries in Europe and America, an analysis was made of the phenomenon of euthanasia, its impact on legislation and society. The author highlights the peculiarities of euthanasia in each analyzed country. As a conclusion, the author substantiates the ambiguity of this issue and draws attention to the risks that may arise as a result of the legalization of euthanasia in Ukraine.
Keywords: euthanasia, active euthanasia, passive euthanasia, society, law, legalization.
Аннотация. Статья посвящена вопросу о целесообразности легализации эвтаназии в Украине. На примере стран Европы и Америки был проведён анализ явления эвтаназии, его влияния на законодательство и общество. Автор отмечает особенности проведения эвтаназии в каждой проанализированной стране. Как итог, автор обосновывает неоднозначность указанного вопроса и обращает внимание на риски, которые могут возникнуть в результате легализации эвтаназии в Украине.
Ключевые слова: эвтаназия, активная эвтаназия, пассивная эвтаназия, общество, закон, легализация.
 
 
       Постановка проблеми. Відповідно до Конституції України та міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України, найважливішим природним правом людини є її право на життя. Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю [1]. Саме тому у нашій державі евтаназія є кримінально-караним діянням. Такий склад злочину, поки що, не регламентований Кримінальним Кодексом України, але теорія кримінального права визначає, що добровільна згода людини на позбавлення її життя не виключає карності діяння і, як правило, кваліфікується за ст.115 КК України як умисне вбивство [2]. Хоча, в деяких сучасних країнах світу дане явище вважається нормою і давно легалізоване на законодавчому рівні. Порівняльний аналіз показників, які стосуються наслідків евтаназії в країнах, де вона легалізована дасть змогу зробити висновок щодо доцільності регламентації даного явища в Україні...