Інформаційне право та інформаційне законодавство

Брижко В.М., Фурашев В.М.  : наукове видання. (НДІІП НАПрН України). Київ: Видавничий дім “АртЕК”, 2020. 288 с.

 

      Наукове видання присвячено проблематиці стану, перспективам та системному впорядкуванні суспільних відносин в інформаційній сфері на основі узагальнення філософсько-гуманітарного і теоретичного знання про інформаційне право та інформаційне законодавство, як специфічній формі соціального буття людей. Метою даного видання є викладення поглядів на формування системи філософських, наукових, теоретичних та практичних знань щодо методології і методики професійної діяльності ефективного застосування приписів інформаційного права та норм інформаційного законодавства в процесі регулювання суспільних відносин, пов’язаних з формуванням,  використанням, обігом та захистом інформації, інформаційних ресурсів, створенням і функціонуванням інформаційних систем.

      Видання може бути корисне під час розробки/доповнення навчально-методичних програм та матеріалів з дисциплін, пов`язаних з інформаційним правом та інформаційним законодавством. Також видання може бути корисним всім, хто бажає отримати теоретичні знання і практичні навички у вивченні проблем інформаційного права та удосконаленні нормативно-правового упорядкування суспільних відносин щодо інформації, інформатики, інформатизації в умовах формування інформаційного суспільства.

 

З М І С Т

Передмова
5

Розділ I. ФІЛОСОФІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПІЗНАННЯ

6

1.1. Право у філософії пізнання
6
1.2. Джерела знань філософії права
1.2.1. Онтологія
1.2.2. Аксіологія
1.2.3. Антропологія
1.2.4. Гносеологія
1.2.5. Герменевтика
1.2.6. Праксеологія
10
10
20
27
43
51
56
1.3. Методи наукового пізнання та методологія права
1.4. Динамізм у розвитку права
1.5. Класифікаційні ознаки галузі права
62
64
65
Рекомендована література
68

Розділ II. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

69

2.1. Ознаки інформаційного права
2.1.1. Предмет, методи і принципи
2.1.2. Інформаційно-правові відносини
2.1.3. Інформаційне право як наука та навчальна дисципліна
69
69
75
79
2.2. Базові поняття та матеріальність в інформаційній сфері
2.2.1. “Людина”, “громадянин” і “особа” та “права” і “свободи”
2.2.2. “Інформація” та “дані”.
2.2.3. Специфічність інформаційної матеріальності
81
81
85
93
2.3. Право в інформаційній сфері
2.3.1. Права людини у міжнародних документах
2.3.2. Інформаційні права у класифікації прав людини
101
101
104
Рекомендована література
105

Розділ III. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

107

3.1. Інформаційна політика
3.1.1. Провідні країни світу
3.1.2. Інформаційна політика в Україні
107
107
112
3.1.3. Джерела інформаційного законодавства
114
3.2. Основні інститути інформаційного законодавства
3.2.1. Освіта та наука
3.2.2. Засоби масової інформації та доступ до інформації
3.2.3. Інформатизація та побудова інформаційного суспільства
116
116
120
132
3.3. Спеціальні інститути інформаційного законодавства
3.3.1. Електронне урядування та електронний парламент
3.3.2. Захист персональних даних
3.3.3. Інтелектуальна власність
3.3.4. Електронна комерція
3.3.5. Електронний банкінг
3.3.6. Інформаційна безпека
3.3.7. Інститут новітніх технологій
155
155
163
175
184
188
197
206
Рекомендована література
223

Розділ IV. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

 

226

4.1. Адміністративна відповідальність
226
4.2. Цивільна відповідальність
232
4.3. Кримінальна відповідальність
234
Рекомендована література
236
Розділ V. ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ШЛЯХИ їх ВИРІШЕННЯ
 

237

5.1. Стан та перспективи інформаційного законодавства
5.2. Проекти систематизації
237
245
5.3. Кодифікація інформаційного законодавства
254
5.4. Порівняння інформаційного законодавства з європейськими правовими стандартами
262
Рекомендована література
278

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

279

 

Видання НДІІП