ІРХА Ю.Б., Поняття, сутність та роль правових заборон і обмежень у запобіганні та протидії корупції в України (с. 97-109)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.3(42).270245

УДК 342.76

ІРХА Ю.Б.,
кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6442-0974.
 
 
Анотація. У статті висвітлено розуміння поняття та сутності правових обмежень і заборон, які використовуються законодавцем для запобігання та протидії корупції в Україні. Виокремлено окремі різновиди антикорупційних обмежень та заборон. Встановлено, що вказані правообмеження звужують зміст та обсяг окремих конституційних прав і свобод осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Наголошено, що такі правові заборони та обмеження є одними із засобів правового впливу, які спрямовані на формування у вказаних осіб, антикорупційної поведінки та свідомості задля запобігання виникненню конфлікту між їх приватними інтересами та їх публічно-правовими обов’язками, обумовленими займаною посадою.
Ключові слова: права і свободи людини, обмеження змісту і обсягу прав і свобод людини, правові обмеження, правові заборони, протидія корупції.
Summary. The article highlights the understanding of the concept and essence of legal restrictions and prohibitions used by the legislator to prevent and counter corruption in Ukraine. Separate types of anti-corruption restrictions and prohibitions are singled out. It was established that the specified legal restrictions narrow the content and scope of individual constitutional rights and freedoms of persons authorized to perform the functions of the state or local self-government. It is emphasized that such legal prohibitions and restrictions are one of the means of legal influence, which are aimed at forming anti-corruption behavior and consciousness among the specified persons in order to prevent the emergence of a conflict between their private interests and their public legal obligations due to the position they hold.
Keywords: human rights and freedoms, restrictions on the content and scope of human rights and freedoms, legal restrictions, legal prohibitions, combating corruption.
 
 

      Постановка проблеми. У ХХІ ст. аксіомою є необхідність створення в державі умов, які б максимально сприяли людині у вільному розвитку її особистості та, одночасно, забезпечували б на належному рівні безпеку, правопорядок та законність. Рівень політичної, економічної, соціальної та духовної свободи кожної людини, ступінь їх гарантування є визначальними у сучасному демократичному державотворенні, розбудові правової держави та громадянського суспільства. Органи публічної влади зобов’язані постійно шукати і підтримувати розумний баланс прав, свобод та законних інтересів людини, суспільства і держави з метою забезпечення загального блага та поступального політичного, економічного, соціального, культурного, духовного та іншого розвитку країни...