ІВАНИЩУК А.А., Особливості методів адміністративного примусу у сфері регулювання судової гілки влади

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.2(11).272498

УДК 342.56

Іванищук А.А.,
кандидат юридичних наук,
заступник голови Дніпровського районного суду м. Херсона
 
 
Анотація. У статті сформовано, що методи адміністративного примусу у сфері діяльності судової гілки влади є психічним, моральним, фізичним або організаційним впливом спеціальних суб’єктів публічної адміністрації (насамперед судових розпорядників і працівників спеціального підрозділу міліції «Грифон») на різноманітні об’єкти публічного управління, який здійснюється проти їх волі з метою забезпечення незалежності і недоторканості суддів, забезпечення функціонування судової гілки влади в цілому.
Ключові слова: адміністративна діяльність, апарат суду, адміністративний примус, метод, публічна адміністрація, судова гілка влади.
Аннотация. В статье сформировано, что методы административного принуждения в сфере деятельности судебной ветви власти являются психическим, моральным, физическим или организационным влиянием специальных субъектов публичной администрации (в первую очередь судебных приставов и работников специального подразделения милиции «Грифон») на различные объекты публичного управления, осуществляющимся против их воли с целью обеспечения независимости и неприкосновенности судей, обеспечения функционирования судебной власти в целом.
Ключевые слова: административная деятельность, аппарат суда, административ­ное принуждение, метод, публичная администрация, судебная ветвь власти.
Summary. Methods of administrative coercion in the field of the judiciary is a mental, moral, physical or organizational influence of special subjects public administration. First all of judicial administrator and staff of special police units for the protection of the courts. It is used concerning various objects of public administration against their will. The aim is to ensure the independence and integrity of judges, the functioning of the judiciary as a whole.
Keywords: administrative activities, judge, coercion, measures, method, public administration.
 
 
        У системі механізму адміністративно-правового регулювання судової гілки влади судової гілки влади вагоме місце займають методи такого регулювання. Вони відображають динаміку адміністративного права, є своєрідним правовим інструментарієм діяльної публічної адміністрації щодо забезпечення незалежності суддів, надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам та забезпечення діяльності судової гілки влади в цілому. У системі методів адміністративної діяльності публічної адміністрації вагоме місце займає метод адміністративного примусу.
        До проблеми заходів адміністративного примусу звертали свою уваги провідні вчені-адміністративісти, автори підручників і посібників з адміністративного права Є. Додін, Л. Коваль, В. Колпаков, Ю. Битяк, В. Аверьянов, Т. Коломоєць, В. Галунько та ін. Окремі студії щодо проблем методів примусу адміністративного права розкрили вчені-адміністративісти Ф. Бортняк [1], І. Ігнатченко [2], В. Ковальська [3], В. Кривенда [4], В. Столбовий [5], О. Стрельченко [6] та ін…
 

 

Видання НДІІП