ІЗУЇТА П.О., Досвід європейських країн у сфері охорони праці

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.2(11).272499

УДК 349. 243: 331.45

Ізуїта П.О.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права
Відкритого міжнародного універси­тету розвитку людини «Україна»
 
 
Анотація. У статті досліджується законодавство європейських країн в сфері охорони праці. Зазначається, що сьогодні промислово розвинуті країни світу приділяють значну увагу питанням забезпечення охорони праці та виробничого побуту. Це проявляється у встановленні правил, техніко-юридичних стандартів у сфері охорони праці, критеріїв класифікації підприємств за ступенем їх шкідливості для здоров’я працівників, норм щодо навчання працівників безпечних методів праці, відповідальності за порушення законодавства про охорону праці, а також у створенні спеціальних державних органів, покликаних забезпечувати реалізацію законодавства з охорони праці.
Ключові слова: охорона праці, нагляд, контроль, профспілки, умови праці.
Аннотация. В статье исследуется законодательство европейских стран в сфере охраны труда. Указывается, что сегодня промышленно развитые страны мира уделяют значительное внимание вопросам обеспечения охраны труда и производственного быта. Это проявляется в установлении правил, технико-юридических стандартов в области охраны труда, критериев классификации предприятий по степени их вредности для здоровья работающих, норм по обучению работников безопасным методам труда, ответственности за нарушение законодательства об охране труда, а также создании специальных государственных органов, призванных обеспечивать реализацию законодательства по охране труда.
Ключевые слова: охрана труда, надзор, контроль, профсоюзы, условия труда.
Summary. The article examines the European legislation in the field of labour. It is claimed that today industrialized countries pay special attention to ensure the safety and working life. This is reflected in the establishment of rules, technical and legal standards of safety criteria for the classification of enterprises according to their degree of hazard to the health of workers, rules to train employees in safe methods of work, responsibility for violation of legislation on health and safety, as well as the creation of special government designed to ensure the implementation of legislation on health and safety .
Keywords: labour protection, supervision, control, trade unions, conditions of labour.
 
 
    З моменту отримання Україною незалежності вона свій подальший розвиток спрямувала на впровадження в національну практику європейських цінностей в галузі прав і свобод людини та на інтеграцію в європейське співтовариство.
        Як відомо, світове співтовариство в цілому несе важкий тягар витрат, породжуваних нещасними випадками на виробництві, результатом яких стають людські страждання і матеріальні втрати. Про масштаб проблеми свідчить той факт, що травми на виробництві одержало значно більше людей в усьому світі, ніж за шість років другої світової війни було поранено в боях.
        Робилися різні підрахунки вартості нещасних випадків і професійних захворювань у промислово розвитих країнах. Наприклад, відповідно до доповіді комісії лорда Робенса загальна вартість нещасних випадків і професійних захворювань у Великій Британії 1969 року склала суму, рівну 0,87 % валового національного продукту…
 

 

Видання НДІІП