КАЧИНСЬКА К.А., ВАРИЧЕВА Д.І., СВИРИДЕНКО С.В., Інтернет-технології: оцінка пріоритетності маніпулювання свідомістю за допомогою методів ранжування (ст. 49-61)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.4(23).273103

УДК 519.6+625.1

КАЧИНСЬКА К.А.,
 ВАРИЧЕВА Д.І.,
СВИРИДЕНКО С.В.,
аспірант Інституту телекомунікацій
і глобального інформаційного простору НАН України,
студент ТІ НТУУ “КПІ” ім. І. Сікорського,
студент ФТІ НТУУ “КПІ” ім. І. Сікорського
 
 
Анотація. У статті розглянуті основні сучасні інформаційні технології маніпуляції свідомістю. За допомогою системної методології ранжування отримані кількісні оцінки пріоритетів зазначених сугестивних технологій. Здійснено порівняльний аналіз методів ранжування та оцінок пріоритетності способів маніпулювання свідомістю за допомогою методів Акоффа-Черчмена, Неймана-Моргенштерна та Фішберна.
Ключові слова: інформаційні технології, маніпулювання свідомістю, сугестія, кількісні оцінки пріоритетів, методи Акоффа-Черчмена, Неймана-Моргенштерна, Фішберна.
Summary: The article discusses the main modern information technologies for consciousness manipulation. The quantitative estimates of these suggestive technologies priorities are obtained with the help of system ranking methodology. A Comparative Analysis of Ranking Methods and priority ranking of methods for manipulating consciousness is carried out using the following methods: the Churchman-Ackoff method, the Neumann-Morgenstern method and Fishburn's Method.
Keywords: information technologies, consciousness manipulation, suggestion, quantitative evaluation of priorities, the Churchman-Ackoff method, the Neumann-Morgenstern method and Fishburn's Method.
Аннотация. В статье рассмотрены основные современные информационные технологии манипуляции сознанием. С помощью системной методологии ранжирования получены количественные оценки приоритетов упомянутых суггестивных технологий. Осуществлен сравнительный анализ методов ранжирования и оценок приоритетности способов манипулирования сознанием с помощью методов Акоффа-Черчмена, Неймана-Моргенштерна и Фишберна.
Ключевые слова: информационные технологии, манипулирование сознанием, суггестия, количественные оценки приоритетов, методы Акоффа-Черчмена, Неймана-Моргенштерна, Фишберна.
 
 
       Постановка проблеми. Попри те, що дослідження такого складного явища, як використання сугестивних технологій для негативного впливу на психіку людини здійснюються давно, тема маніпулювання свідомістю вийшла далеко за межі наукових досліджень. Враховуючи гібридний характер сучасних війн, вона розширила не лише рамки публічної дискусії, але й набула вкрай важливого практичного значення – убачається глобальна можливість переходу від відкритого збройного протистояння армій до  методів ведення прихованої війни...
 

 

Видання НДІІП