КАЧИНСЬКА К.А., Засоби Інтернет-комунікацій як важливий інструмент масової маніпуляції свідомістю (стор. 71-84)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.4(19).272978

УДК 004.77:681.3.06

КАЧИНСЬКА К.А.,
аспірант Інституту телекомунікацій і глобального
 інформаційного простору НАН України
 
 
Анотація. У статті проаналізовані найпоширеніші методи маніпулювання свідомістю особи, суспільства та держави та використання з цією метою різних засобів Інтернет-комунікацій. Розглядаються найбільш вживані засоби Інтернет-комунікацій, що в останнє десятиріччя перетворилися на частину не лише культурного, але й інформаційного простору.
Ключові слова: інформація, засоби Інтернет-комунікацій, пропаганда, соціальні мережі, сугестивні впливи.
Аннотация. В статье проанализированы наиболее распространенные методы манипулирования сознанием личности, общества и государства и использование с этой целью различных способов Интернет-коммуникаций. Рассматриваются различные аспекты использования Интернет-комуникаций, которые в последнее десятилетие превратились в часть не только культурного, но и информационного пространства.
Ключевые слова: информация, способы Интернет-коммуникаций, пропаганда, социальные сети, суггестивные воздействия.
Summary. The article analyzes the methods of manipulating human, social and the state conscience and using various Internet Communications for this purpose. It also discusses various aspects of using Internet technologies that have become the part of not only cultural, but also information space in the last decade.
Keywords: information, means of the Internet Communications, propaganda, social networks, suggestive influence.
 
 
Постановка проблеми. Сучасний період розвитку людської спільноти характеризується новим етапом еволюції суспільних процесів, який в умовах світової економічної кризи та зростання масштабів тероризму й антитерористичних заходів спрямований на прагнення розвиненого індустріального суспільства до вдосконалення своїх соціальних структур і систем забезпечення безпеки. Ключовими умовами, що формують систему механізмів запобігання сугестивного впливу на спільноту, є докладний аналіз маніпулятивних технологій, а також класифікація засобів Інтернет-комунікацій, за допомогою яких він здійснюється. Враховуючи наведене вище, без здійснення такого аналізу видається неможливою успішна реалізація основної мети Стратегії кібербезпеки України – створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, його використання в інтересах особи, суспільства і держави...
 

 

Видання НДІІП