КАЧИНСЬКИЙ А.Б., ВАРИЧЕВА Д.І., СВИРИДЕНКО С.В., Кількісні оцінки пріоритетів системи кібернетичної безпеки (стор. 114-126)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.2(17).272912

УДК 519.6+625.1

КАЧИНСЬКИЙ А.Б.,
ВАРИЧЕВА Д.І.,
СВИРИДЕНКО С.В.,
доктор технічних наук, професор
студентка 2 курсу ФТІ НТУУ “КПІ”
студентка 2 курсу ФТІ НТУУ “КПІ”
 
 
Анотація. Запропоновано алгоритм вибору раціональної структури системи кібернетичної безпеки з елементами потенційних кіберзагроз в умовах високої ймовірності їх реалізації. Алгоритм базується на аналізі ієрархічних структур. Розглядаються основні кібернетичні загрози й оцінки локальних і глобальних пріоритетів системи кібернетичної безпеки.
Ключові слова: кібербезпека, кіберзагрози, ризики, метод аналізу ієрархій, попарні порівняння, загрози, локальні і глобальні пріоритети.
Аннотация. Предложен алгоритм выбора рациональной структуры системы кибернетической безопасности с элементами потенциальных киберугроз в условиях высокой вероятности их реализации. Алгоритм базируется на анализе иерархических структур. Рассматриваются основные кибернетические угрозы и оценки локальных и глобальных приоритетов системы кибернетической безопасности.
Ключевые слова: кибербезопасность, киберугрозы, риски, метод анализа иерархий, попарные сравнения, угрозы, локальные и глобальные приоритеты.
Summary. The algorithm of a choice of rational cyber security structure with elements of potential cyber threats in a high probability of their realization is proposed. The algorithm is based on the analysis of hierarchical structures. The article discusses  the basic cyber threats and evaluation of local and global priorities of cyber security.
Keywords: сyber security, cyber threats, risks, hierarchy analysis method, pairwise comparisons, threats, local and global priorities.
 
 
       Постановка проблеми. Сучасні вимоги до систем забезпечення кібернетичної безпеки, узгодженої взаємодії її елементів, передбачають наявність пріоритетних заходів, спрямованих на гарантування необхідного рівня їх захисту.
       В останні роки з’явилися публікації, присвячені розв’язанню даної проблеми, зокрема, див. [1 – 11]. В основі цих методів знаходиться метод аналізу ієрархій (далі – МАІ).
     Проте, оцінка локальних та глобальних пріоритетів забезпечення кібернетичної безпеки потребує подальших досліджень.
       Метою статті є розробка алгоритму структури системи кібернетичної безпеки (далі – СКБ), де основними її елементами є потенційні кіберзагрози, що існують в умовах високої ймовірності їх реалізації.
         Виклад основного матеріалу. Ієрархічне уявлення про СКБ використовується для опису того, як впливають зміни пріоритетів (відповідних внесків) на нижніх рівнях на пріоритети елементів верхніх рівнів. Ієрархічні структури надають більше інформації про склад та функції системи нижніх рівнів, забезпечують розгляд чинників і їх цілей на вищих рівнях. Алгоритм застосування МАІ заснований на послідовній реалізації чотирьох принципів: ідентичності,  дискримінації, синтезу локальних та глобальних пріоритетів [7].
         Принцип ідентичності: декомпозиція системи кібернетичної безпеки.
        Передбачає структурування у вигляді ієрархії, і є першим етапом застосування МАІ для прийняття рішень у важкоформалізованих ситуаціях, що стосуються СКБ....
 
 

 

Видання НДІІП