КАПІЦА Ю.М., Директива 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку та питання адаптації законодавства України (ст. 65-77)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.3(30).194800

УДК 347.78 (061.1+477)

КАПІЦА Ю.М.,
кандидат юридичних наук, директор Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України
 
 
Анотація. В статті досліджуються положення Директиви 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку та питання адаптації законодавства України. Зазначається істотність положень Директиви для розвитку національного законодавства щодо виплати справедливої винагороди авторам та виконавцям за використання творів та виконань.
Ключові слова: авторське право, суміжні права, право ЄС, цифровий ринок, захист прав інтелектуальної власності.
Summary. The article explores the provisions of the Directive (EU) 2019/790 on copyright and related rights in the Digital Single Market and the question of the adaptation of Ukrainian legislation to its provisions. It highlights importance of the Directive provisions  for the development of national law  on fair compensation to authors and performers for the use of works and performances.
Keywords: copyright, related rights, EU law, digital market, protection of intellectual property rights.
Аннотация. В статье исследуються положения Директивы 2019/790/ЕС об авторском праве в едином цифровом рынке и вопросы адаптации законодательства Украины. Отмечается существенность положений Директивы для развития национального законодательства о выплате справедливого вознаграждения авторам и исполнителям за использование произведений и исполнений.
Ключевые слова: авторское право, смежные права, право ЕС, цифровой рынок, защита прав интеллектуальной собственности.
 
 
 
      Постановка проблеми. Ухвалення 17 квітня 2019 р. Директиви 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку, та яка доповнює Директиви 96/9/ЄC та 2001/29/ЄC [1], стало одним з заходів Європейської Комісії з запровадження сучасного законодавства з авторського права і суміжних прав в умовах цифрового ринку (Директива набула чинності 7 червня 2019 р.). Актуальним є розгляд положень Директиви з врахуванням розвитку цифрової економіки в Україні та реалізації Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 – 2020 роки [2], а також обговорення проблематики наближення законодавства України до її положень...
 
 

 

Видання НДІІП