КАПІЦА Ю.М., Захист прав на комерційну таємницю та ноу-хау в Україні у світлі імплементації директиви (ЄC) 2016/943 та практики застосування (ст. 70-79)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248788

УДК 347.775 (061.1ЄС+477)

КАПІЦА Ю.М.,
доктор юридичних наук, директор Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9449-8422.
 
 
Анотація. Розглядається практика застосування законодавства України з захисту прав на комерційну таємницю та ноу-хау; пропозиції з вдосконалення законодавства з врахуванням імплементації Директиви (ЄС) 2016/943 та забезпечення ефективного захисту прав.
Ключові слова: комерційна таємниця, ноу-хау, захист прав інтелектуальної власності.
Summary. The practice of application of the legislation of Ukraine on protection of trade secrets and know-how is considered; proposals are discussed to improve legislation taking into account the implementation of Directive (EU) 2016/943 and ensure effective protection of rights.
Keywords: trade secrets, know-how, enforcement of intellectual property rights.
Аннотация. Рассматривается практика применения законодательства Украины о защите прав на коммерческую тайну и ноу-хау; предложения по совершенствованию законодательства с учетом имплементации Директивы (ЕС) 2016/943 и обеспечения эффективной защиты прав.
Ключевые слова: коммерческая тайна, ноу-хау, защита прав интеллектуальной собственности.
 
 
     Постановка проблеми. Прийняття у 2016 р. Директиви (ЄC) 2016/943 Європейського Парламенту та Ради від 8 липня 2016 року щодо захисту нерозкритого ноу-хау та бізнесової інформації (комерційної таємниці) проти їх неправомірного набуття, використання та розкриття [1] (далі – Директива) поставило питання імплементації її положень у законодавство України. Підходи до імплементації широко обговорювалися на нарадах, семінарах та конференціях у 2013 – 2020 рр. та знайшли відображення у Концепції оновлення Цивільного кодексу України 2020 р...