КАРЄВ І.Ю., Захист приватності при використанні файлів “cookies”: аналіз стану правового регулювання за кордоном (с. 80-88)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.3(42).270239

УДК 316.324.8

КАРЄВ І.Ю.,
аспірант ДНУ ІІБП НАПрН України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2503-4007.
 
 
Анотація. У статті досліджується світовий досвід регуляторних політик у сфері захисту персональних даних при використанні файлів “cookies” та ризиках приватності, які вони несуть. Розвиток інформаційних технологій створив розквіт електронної комерції та розвиток цифрових комунікативних технологій, але разом з цим стали з’являтися ризики у сфері захисту персональних даних. Розглянуто регламенти та умови обробки персональних даних у глобальній комп’ютерній мережі Інтернет як у вітчизняному, так і міжнародному законодавствах. Крім того, розглянуто необхідність використання сучасних роз’яснень іноземних регуляторів та необхідність розуміння технічної частини при створенні модернізованого українського регламенту захисту персональних даних.
Ключові слова: GDPR, CCPA, захист персональних даних, файли “cookies”, приватність, Privacy Policy, Cookies Policy.
Summary. This article examines the world experience with the regulatory policy in the field of personal data protection when using cookies files. The development of information technology created rise of e-commerce and the development of digital communication technology, but along with this, risks in the field of personal data protection have been appeared. Regulations and conditions of personal data processing in global computer network Internet in foreign and domestic legislation are considered. Beside this, need to use modern explanation of foreign regulators and understanding technology field when creating part in creating modernized Ukrainian regulation on personal data protection is considered.
Keywords: GDPR, CCPA, personal data protection, cookies files, privacy, Privacy policy, Cookies Policy.
 
 
      Постановка проблеми. Сучасні інформаційні технології (далі – ІТ-технології), що змогли змінити звичний світ у економічному та соціальному планах, а саме розвиток веб-ресурсів та Інтернет-магазинів, спричинили появу такого явища як технології відслідковування персональних даних користувача, для певних цілей веб-ресурсу, а саме шляхом використання файлів “cookies”, що в загальному вигляді полягає у створенні текстових файлів з необхідною інформацією та передачі їх до веб-ресурсу...