КАТЕРИНЧУК К.В., ЮХИМЕЦЬ І.О., “Тілесні ушкодження” чи “шкода здоров’ю”: юридичний та судово-медичний погляди (ст. 133-143)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273066

УДК 342.721: 681.3.02

Катеринчук К.В.,
 
 
 
Юхимець І.О.,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права і процесу
Навчально-наукового юридичного інституту
Національного авіаційного університету
начальник Тернопільського обласного бюро
судово-медичної експертизи
 
 
Анотація. Стаття присвячена проблемам термінології та визначення змісту понять, що містяться в Кримінальному кодексі України та підзаконних нормативно-правових актах. Досліджено ознаки тілесних ушкоджень, здійснено аналіз праць науковців, що займалися даною тематикою, наведено власне бачення щодо вдосконалення закону про кримінальну відповідальність, а саме злочинів проти здоров’я особи.
Ключові слова: здоров’я особи, злочин, шкода здоров’ю, тілесні ушкодження.
Аннотация. Статья посвящена проблемам терминологии и определения содержания понятий, которые содержатся в Уголовном кодексе Украины и подзаконных нормативно-правовых актах. Исследованны признаки телесных повреждений, осуществлен анализ трудов ученых, которые занимались данной тематикой, приведено свое видение по совершенствованию уголовного закона, а именно преступлений против здоровья человека.
Ключевые слова: здоровье человека, преступление, вред здоровью, телесные повреждения.
Summary. The article is devoted to the issues of terminology and determination of the content of concepts which are contained in the Criminal code of Ukraine and regulatory and legal acts. The paper explores signs of bodily injuries, conducts the analysis of works of scientists which were engaged in this subject Authors provide their own opinion on improvement of criminal law, namely crimes against the human health.
Keywords: human health, crime, harm to the health, bodily injuries.
 
 
       Постановка проблеми. Суспільна небезпека, як загальноприйнята соціальна (матеріальна) ознака злочину, виражається у двох вимірах: якісному, тобто характером суспільної небезпеки, що пов’язаний із соціальною цінністю об’єкта посягання (на особливу соціальну цінність об’єкта посягання – здоров’я особи, вказує те, що виділений об’єкт охороняється тільки кримінально-правовими заходами), і кількісному – її ступенем, який визначається тяжкістю наслідків, тобто зовнішніх вимірів, що відбулися у результаті вчинення того або іншого злочину, найбільш поширеними серед яких є заподіяння тілесних ушкоджень. Якщо характер суспільної небезпеки слугує критерієм відмежування одного виду злочину від іншого, то ступінь суспільної небезпеки є тією об’єктивною величиною, яка дозволяє відокремити один злочин від іншого усередині певного виду. Отже, характер суспільної небезпеки діяння та її ступінь мають самостійні правові значення. Викладене підтверджується нормативною регламентацією кримінальної відповідальності за посягання на здоров’я особи...
 
 

 

Видання НДІІП