КАЗАЦЬКИЙ В.Д., Першоджерела ідеї прав і свобод людини: від античності до відродження (ст. 90-97)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248818

УДК 177.9:340.12

КАЗАЦЬКИЙ В.Д.,
аспірант кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
 
 
Анотація. У статті показано, що ідея прав людини має давнє коріння та переплітається з домодерними доктринами природного права Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Обґрунтовано, що в контексті історичного становлення ідей правового регулювання суспільних відносин, прав і свобод людини простежується певний змістовий зв’язок, логіка наступності та момент розвитку. Виявлені базові поняття теорії прав і свобод людини: людина, держава, право, закон.
Ключові слова: права людини, свобода, справедливість, суспільство, держава.
Summary. The article describes that the idea of human rights has ancient roots and is intertwined with the pre-modern doctrines of natural law of Ancient Greece and Ancient Rome. It is argued that in the context of the historical formation of the ideas of legal regulation of social relations, human rights and freedoms, there are certain connection, logic of succession and the moment of development. The main concepts of the theory of human rights and freedoms are revealed: human, state, right, law.
Keywords: human rights, freedom, justice, society, state.
Аннотация. В статье показано, что идея прав человека имеет древние корни и переплетается с домодерными доктринами естественного права Древней Греции и Древнего Рима. Обосновано, что в контексте исторического становления идей правового регулирования общественных отношений, прав и свобод человека прослеживается определенная содержательная связь, логика преемственности и момент развития. Выявлены базовые понятия теории прав и свобод человека: человек, государство, право, закон.
Ключевые слова: права человека, свобода, справедливость, общество, государство.
 
 
     Постановка проблеми. Терміни “права людини” та “свобода” в їхньому соціальному значенні набули сьогодні якнайповнішого поширення у суспільному житті, політиці, в юриспруденції, конституціях та інших нормативних актах, у мистецтві, публіцистиці та художній літературі. “Свобода” та “права людини” – неодмінні атрибути у риториці державних діячів, у молодіжній субкультурі...