ХОДОС Л.В., Міжнародні та національні кредитні рейтингові агентства та їх роль в управлінні фінансовими ризиками в Україні

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.1(7).272274

УДК 327.83:32.019.51

Ходос Л.В.,
здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук
 
Анотація. Стаття присвячена аналізу політико-правових аспектів діяльності міжнародних та національних кредитних рейтингових агенцій у контексті проблеми оптимізації управління фінансовими ризиками в Україні відповідно до “Базельських рекомендацій”. Сформульована проблема становлення та розвитку української національної рейтингової кредитної системи та її взаємодії з європейською й міжнародною кредитними рейтинговими системами.
Ключові слова: довіра, недовіра, платоспроможність, кредитоспроможність, фінансовий ризик, кредитний рейтинг, національна рейтингова система.
Аннотация. Статья посвящена анализу политико-правовых аспектов деятельности международных и национальных кредитных рейтинговых агентств в контексте проблемы оптимизации управления финансовыми рисками в Украине в соответствии с “Базельскими рекомендациями”. Сформулирована проблема становления и развития украинской национальной рейтинговой кредитной системы и ее взаимодействия с европейской и международными рейтинговыми кредитными системами.
Ключевые слова: доверие, недоверие, платежеспособность, кредитоспособность, финансовый риск, кредитный рейтинг, национальная рейтинговая система. 
Summary. The article analyzes the political and legal aspects of activity of the international and national credit rating agencies in the context of issues of optimizing the management of financial risks in Ukraine according to the “Basel recommendations”. The article formulates the problem of formation and development of Ukrainian national rating system and its interaction with European and international rating system.
 Keywords: trust, distrust, solvency, financial risk, creditworthiness, credit rating, national ranting system.
 
        Постановка проблеми. Наївно розраховувати, що потенційні інвестори вкладатимуть кошти в українську економіку та банківсько-фінансову сферу, не орієнтуючись в актуальних та потенційних фінансовими ризиках. Саме тому необхідна практика застосування кредитно-рейтингових оцінок, спрямована на мінімізацію ризиків фізичних та юридичних осіб на фінансовому ринку і підвищення надійності фінансових установ. Тобто у випадку з рейтингами йдеться, по суті, про керування інформаційно-фінансовими ризиками, оскільки високі відсотки на запозичення, які кореспондують з низькими рейтингами, де-факто є платою позичальників (боржників) за ризик кредиторів, на який їм вказують рейтингові агенції. Адже ризик для кредитора є дзеркальним відображенням ризику для позичальника. “Кредитний рейтинг” – це оцінка довіри того, у кого позичають гроші, до того, хто їх позичає, а у суто фінансовій термінології – це оцінка “кредитоспроможності” або “платоспроможності”. “Рейтинг кредитоспроможності” є аналітичним висновком щодо спроможності й готовності позичальника погашати боргові зобов’язання своєчасно і в повному обсязі.  Оцінка подібних ризиків є справою рейтингових кредитних агенцій, роль та відповідальність  яких  особливо зростає на час
кожної чергової фінансової кризи глобального масштабу і які виконують три головні функції: присвоєння рейтингів фінансовим установам (notation); напрацювання статистичних та індикативних даних; консультування (консалтингу)…

 

Видання НДІІП