КІНДРАТ П.В., Право на доступ до інформації: нормативно-правові аспекти застосування

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.3(12).272563

УДК 342.(736+727)+341.645

КІНДРАТ П.В.,
аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
 
 
Анотація. Про місце права на доступ до інформації в системі інформаційних прав. Проаналізовано гарантії забезпечення зазначеного права, а також особливості його реалізації.
Ключові слова: інформація, інформаційні права, право на інформацію, доступ до інформації, суспільний інтерес, інформація з обмеженим доступом.
Аннотация. О месте права на доступ к информации в совокупности информационных прав. Проанализировано гарантии обеспечения означенного права, а также особенности его реализации.
Ключевые слова: информация, информационные права, право на информацию, доступ к информации, общественный интерес, информация с ограниченным доступом.
Summary. About the place of right to access to information in the aggregate of informative rights. The guarantees of providing of aforesaid right, and also feature of his realization are analysed.
Key words: information, information rights, rights for information, access to information, public interest, restricted data.
 
 
         Постановка проблеми. Розвиток та розбудова інформаційного суспільства в Україні спричиняє зростання ролі інформаційного права як регулюючого елементу суспільно-державних відносин. “Норми інформаційного права у тому чи іншому вигляді активно впливають на всю соціальну сферу суспільства, пов’язану зі створенням, розповсюдженням, обробкою і споживанням інформації, а також на всю інформаційну сферу суспільства. Сама інформаційна сфера поділяється на п’ять основних областей: створення і поширення інформації; формування інформаційних ресурсів, продуктів, надання послуг; реалізація права на пошук, отримання, обробку, поширення і використання інформації; створення і застосування інформаційно-комп’ютерних систем, ІКТ та мереж; створення і застосування засобів інформаційної безпеки” [1, с. 79-80]. Серед зазначених вище областей питання реалізації права на пошук, отримання, обробку, поширення і використання інформації має найбільшу суспільну вагу, оскільки стосується кожного громадянина незалежно від сфери діяльності. Дане право є фундаментальним і гарантується міжнародними правовими актами.
         На сьогоднішній день, після ухвалення Закону України “Про доступ до публічної інформації” науковий інтерес до права на доступ до інформації суттєво знизився, проте ряд питань так і залишилися невирішеними.
       До аналізу проблем, що стосуються забезпечення доступу до інформації, зверталися в своїх роботах: Брижко В., Гладківська О., Головенко Р., Котляр Д., Котюжинська Т., Опришко Л., Нестеренко О., Шевченко Т., Яворський В. та ін…
 
 

 

Видання НДІІП