КІСЛОВ Д., Трансформаційні процеси медіа-безпеки та медиа-тероризму

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2011.2(2).271569

УДК 316.16+351.862.4 

Кіслов Д.,
кандидат політичних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук,
глобалістики та соціальних комунікацій Університету “Україна”
 
 
Анотація. Про сучасний стан та шляхи посилення медіа-безпеки соціуму.
Аннотация. О современном состоянии и путях усиления медиа-безопасности социума.
Summary. On current status and means of strengthening of media-security in society.
Ключові слова: медіа-безпека, медіа-тероризм, масові комунікації, національна безпека, міжнародна безпека, трансформаційні процеси, символічна влада.
 
        Однією з центральних і домінуючих сучасних ознак тероризму є умова публічності здійснення терористичних актів. Отже, тероризм як сучасна форма політичного насилля без широкого розголосу та відкритого пред’явлення вимог не існує. Тобто відбулось поєднання традиційного використання зброї, особливо – вибухівки з діяльністю засобів масової комунікації. Це є принциповим та інноваційним засобом використання фізичного та психологічного насилля терористичним середовищем.
        Медіа-безпека та медіа-тероризм. Медіа-революція, яка була одним із базових чинників глобалізації, згодом породила й медіа-тероризм як один з основних і напрямів діяльності світового терористичного середовища (міжнародного тероризму).
        Таким чином, сучасний тероризм, що пов’язав себе із новітніми системами масових комунікацій (далі – МК), не має ніяких меж у просторі і часі, але ще не зруйнував політико-психологічні та політико-правові межі. Cаме через засоби масової комунікації (далі – ЗМК) не тільки мультиплікується та підсилюється опосередкованими методами вплив від терористичних актів, а й поступово створюється віртуальний простір, в межах якого і ставляться реальні політичні вимоги до влади, держав, формуються засоби тиску на міждержавні, міжнародні та регіональні стосунки тощо.
        Отже, використовуючи демонстративні сили телебачення як основної складової сучасних мас-медіа (масових комунікацій), необмежені можливості Інтернету, терористичне середовище формує найефективніші засоби для досягнення конкретних політичних цілей та задоволення інтересів своїх регіональних угруповань [1].
        Через такі спрямування тероризму зростає загальна суспільна небезпека від зазіхань та дій терористичного середовища як для міжнародних відносин і міжнародної безпеки, так і для національних безпек багатьох країн, що включає їх конституційний лад, права громадян, політикум і соціум. Насамперед, під загрозою руйнування виявляється політична безпека тих країн, проти державної влади яких найбільш активно спрямовані терористичні акти та їх медіа-супровід.
        Таким чином, виникає імператив щодо аналізу, дослідження і вироблення ефективних та дієвих заходів протидії та нейтралізації негативного впливу від зростання медіа-тероризму…
 
 
 
 
 

 

Видання НДІІП