КОГУТ Н.Д., Організаційно-правова роль державних та інших реєстрів в забезпеченні безпеки суспільного ладу та прав людини (стор. 43-50)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.2(17).272836

УДК 342.92:347.136+232

Когут Н.Д.,
кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри
інформаційного права та права інтелектуальної власності НТУУ “КПІ”
 
 
Анотація. Досліджується правова природа реєстрів як баз даних, які містять інформацію, яка породжує, змінює, припиняє або підтверджує існування певних прав чи юридичних фактів. Автор виділяє види реєстрів (державні, приватні, публічно-приватні та технічні), визначає форми їх існування та порядок доступу до них громадськості.
Ключові слова: реєстри, державні реєстри, технічні реєстри, єдиний реєстр, електронний реєстр, нотаріальні реєстри.
Аннотация. Исследуется правовая природа реестров как баз данных, в которых находится информация, которая порождает, изменяет, прекращает или подтверждает существование определенных прав или юридических фактов. Автор выделяет виды реестров (государственные, частные, публично-частные и технические), определяет формы их существования и порядок доступа к ним общественности.
Ключевые слова: реестры, государственные реестры, технические реестры, единый реестр, электронный реестр, нотариальные реестры.
Summary. The legal nature of registers as data bases that include the information which create, change, cease or confirm some rights or legal facts is investigated. The author distinguishes register kinds (state, private, private and state, and technical), defines forms of their existence and the procedure of public access to them.
Keywords: registers, state registers, technical register, united register, electronic register, notarial registers.
 
 
       Постановка проблеми. Сучасне суспільство існує в умовах, коли інформація є необхідним інструментом для забезпечення суспільного ладу та правопорядку, наприклад, інформація про платників податків; власників зброї, транспортних засобів, нерухомості; наділених спеціальними повноваженнями осіб – нотаріусів, арбітражних керуючих тощо є необхідною для таких цілей. Вся потрібна інформація про таких осіб чи об’єктів міститься у спеціальних реєстрах, тобто вона систематизована та універсальна для зручності користування нею.
        Існують реєстри з абсолютно вільним доступом до них громадян та інших суб’єктів права, а існують реєстри з обмеженим доступом. На жаль, немає єдиного законодавчого акту, який би регулював всі правові питання щодо створення та використання державних реєстрів. Звісно, що можуть існувати певні бази даних, зовні схожих на реєстри, але створення яких не передбачено законодавством, тож при відсутності законодавчого врегулювання цього питання можуть виникати спори щодо законності збирання та розповсюдження інформації, яка в них міститься. Реєстри, переважно, містять інформацію, яка породжує, змінює, припиняє або підтверджує існування певних прав або юридичних фактів, тобто їх можна назвати “правовими реєстрами”...
    

 

Видання НДІІП