КОГУТ Н.Д., Розповсюдження інформації в сучасному суспільстві

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.3(12).272564

УДК: 35.078.3:343.451

КОГУТ Н.Д.,
кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри
 інформаційного права та права інтелектуальної власності НТУУ “КПІ”
 
 
Анотація. Досліджуються неврегульовані або недостатньо врегульовані правом аспекти щодо правил розповсюдження інформації в суспільстві. Розкриваються питання якості інформації, захисту персональних даних, а також професійної та інших видів таємниці.
Ключові слова: розповсюдження інформації; доступ до інформації; інформація з обмеженим доступом; персональні дані; професійна таємниця.
Аннотация. Исследуются неурегулированные или не в достаточной мере урегулированные аспекты относительно правил распространения информации в обществе. Раскрываются вопросы качества информации, защиты личных данных а также профессиональной и других видов тайны.
Ключевые слова: распространение информации; доступ к информации; информация с ограниченным доступом; личные данные; профессиональная тайна.
Summary. Non-regulated or weakly regulated by law aspects of information spreading in society are investigated. Problems of information quality, personal data protectio, professional and other kinds of secrets are disclosed.
Keywords: information spreading; information access; information with limited access; personal data; professional secrets.
 
 
         Постановка проблеми. У сучасній інформаційної комунікації важливу роль посідає нормативно-правове регулювання інформаційних відносин щодо розповсюдження інформації, доступу до неї та відповідальності за порушення в цій сфері.
Проте, у зв’язку з активним техніко-технологічним розвитком, законодавство не встигає за процесами стосовно, зокрема, розповсюдження інформації за допомогою телекомунікаційних систем, особливо через Інтернет.
      Аналіз останніх досліджень. Проблеми розповсюдження інформації та інформаційної безпеки розкривалися в працях таких вчених-правників як О.А. Городов, О.А. Баранов, І.Л. Бачило, Б.А. Кормич, О.В. Кохановська та ін. Значна увагу, на сьогодні, приділяється особливостям притягнення до відповідальності в сфері комп’ютерної (електронної) злочинності, зокрема такими вченими як Н. Ахтирська, В.М. Бутузов, М.С. Вертузаєв та ін. Однак, бракує комплексного дослідження щодо регулювання розповсюдження інформації у всіх сферах життєдіяльності суспільства.
     Метою статті є визначення недоліків нормативно-правового врегулювання відносин у сфері розповсюдження інформації та доступу до неї, а також обґрунтування застосування у правовій науці поняття “якість інформації”.
        Виклад основного матеріалу. Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин має ґрунтуватися на принципі узгодження приватних інтересів та інтересів суспільства в цілому. Відповідно до 428 Резолюції Консультативної асамблеї Ради Європи, у разі суперечності між правом на свободу інформації та на повагу до особистого життя, пріоритет має право на повагу до особистого життя [1]…
 
 

 

Видання НДІІП