КОМЗЮК Л.Т., Гармонізація охорони прав на “осиротілі твори” в ЄС як фактор розвитку медіа-права в інформаційному суспільстві

УДК 349.951
 
КОМЗЮК Л.Т.,
кандидат юридичних наук, доцент,
докторант юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
 
Анотація. У статті розглядається зміст Директиви 2012/28/ЄС Європарламенту і Ради від 25 жовтня 2012 р. про деякі дозволені способи використання “осиротілих творів”, яка набрала чинності 28 жовтня 2012 р., і процес її транспозиції в деяких державах-членах ЄС. Автор обґрунтовує значення Директиви для гармонізації авторського права та медіа-права ЄС у контексті формування інформаційного суспільства.
Ключові слова: Директива 2012/28/ЄС, “осиротілі твори”, авторське право, медіа-право, інформаційне право, гармонізація права ЄС, інформаційне суспільство.
Аннотация. В статье рассматривается содержание Директивы 2012/28/EС Европарламента и Совета от 25 октября 2012 о некоторых разрешенных способах использования “произведений-сирот”, вступившей в силу 28 октября 2012, и процесс её транспозиции в некоторых государствах-членах ЕС. Автор обосновывает значение Директивы для гармонизации авторского права и медиа-права ЕС в контексте формирования информационного общества.
Ключевые слова: Директива 2012/28/EС, “произведения-сироты”, авторское право, медиа-право, информационное право, гармонизация права ЕС, информационное общество.
Summary. The article discusses the content of the Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of “orphan works”, which entered into force on 28 October 2012, and the process of its transposition in some EU Member States. The author substantiates the importance of the Directive for the harmonisation of the EU copyright and media law in the context of the information society formation.
Keywords: Directive 2012/28/EU, “orphan works”, copyright, media law, harmonisation of European Union law, information society.
 
 
       Постановка проблеми. Одним із пріоритетних завдань вітчизняної юридичної науки, зокрема й у медіа-сфері і сфері інтелектуальної власності (далі – ІВ), є вивчення та узагальнення досвіду гармонізації правових систем держав-членів ЄС у процесі європейської інтеграції для здійснення заходів, передбачених Законом України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 18.03.04 р. [1].
        Проблематиці гармонізації охорони прав на так звані “осиротілі твори” як фактору розвитку медіа-права ери інформаційного суспільства поки що не приділено уваги вітчизняними науковцями, що додатково актуалізує тему дослідження. Проте, розробляючи обрану тему, автор спирався на досягнення своїх попередників у вивченні гармонізації права ІВ в ЄС і адаптації вітчизняного законодавства в цій сфері, насамперед на праці авторських колективів під керівництвом Капіци Ю. [2] та Орлюк О. [3]. Зарубіжні дослідники присвятили проблематиці “осиротілих творів” тисячі праць, з яких автор вважає за потрібне насамперед виділити (оскільки вона одна з небагатьох має комплексний порівняльно-правовий характер) лише одну з найновіших…