КОНСТАНТІНОВ С.Ф., Інформаційне забезпечення міліції у роботі з окремими групами громадян

УДК 002.55:343.143

Константінов С.Ф.,
доктор юридичних наук, доцент,
начальник кафедри адміністративної діяльності
Національної академії внутрішніх справ
 
 
Анотація. До питань інформаційного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ щодо запобігання та припинення правопорушень серед дітей.
Аннотация. К вопросам информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений среди детей.
Summary. As to the issues of information support of the internal affairs bodies activities to prevent and combat crime of children.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, протидія правопорушенням серед дітей.
 
        Розробка ефективних стратегій боротьби з правопорушеннями серед неповнолітніх значною мірою залежить від наявності в органах внутрішніх справ глибокого інформаційного забезпечення на основі застосування сучасних комп’ютерних програм. Вивчення стану справ на місцях свідчить про те, що застосування різних за класифікацією форм діяльності міліції з попередження адміністративних правопорушень серед неповнолітніх не у повному обсязі відповідає сучасним вимогам. На погляд автора, підрозділи міліції мають бути забезпечені останніми досягненнями техніки починаючи з персональних комп’ютерів і програмного забезпечення до них.
        Для розробки програм з попередження адміністративної деліктності неповнолітніх, своєчасного прийняття правильних управлінських рішень потрібно одержати достатньо повну, систематизовану інформацію про негативні й позитивні процеси, що відбуваються у молодіжному середовищі.
           Разом з тим, на думку вчених і практичних працівників, поряд зі зростаючим потоком інформації, що надходить через ЕОМ, відчувається гострий дефіцит відомостей про криміногенну обстановку [1, с. 40].
           Впровадження у систему діяльності підрозділів міліції комп’ютерів потребує змінити деякі підходи до організації профілактичної роботи з правопорушеннями неповнолітніх. Йдеться про введення класифікації форм профілактичної діяльності на підставі системного підходу. Крім того, однією з головних умов під час проведення цієї роботи є сполучення створеної внаслідок такої класифікації системи форм діяльності з попередження правопорушень неповнолітніх із системою обліку й аналізу правопорушень, розробленою на базі використання комп’ютерів…
 
 

 

Видання НДІІП