КОНЦЕВОЙ Р.С., До питання визначення поняття “персональні дані”

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271831

УДК 342.721:681.3.02

Концевой Р.С.,
студент Інституту повітряного і космічного права
та масових комунікацій  
 
 
Анотація. Про проблеми визначення і застосування поняття “персональні дані”.
Ключові слова: персональні дані, інформація про фізичну особу, знеособлені персональні дані, інформація про особисте і сімейне життя особи.
Аннотация. О проблемах определения и применения понятия “персональные данные”.
Ключевые слова: персональные данные, информация о физическом лице, обезличенные персональные данные, информация о личной и семейной жизни лица.
Summary. About the problems of definition and application of personal data conception.
Keywords: personal data, information about natural person, depersonalizated personal data, information about personal and family life of family.
 
       Постановка проблеми. На сьогодні питання захисту персональних даних є особливо актуальними в Україні як у зв’язку з рівнем розвитку суспільних відносин, що дедалі більше інформатизуються, так і з відносно недавнім прийняттям базового закону в зазначеній сфері, зокрема тим суспільним резонансом, що був викликаний появою цього нормативного акта. Термін “персональні дані” все частіше вживається не лише у наукових працях, а й у практичній юридичній діяльності, у повсякденних відносинах юридичних і фізичних осіб.
        Поряд з цим терміном вживаються інші – як тотожні або у певному відношенні, однак не встановленому однозначно. Велика кількість термінів, які відносяться до одного і того самого явища, негативно впливає як на розвиток наукової думки у сфері, що розглядається, так і на практичне застосування законодавства у сфері персональних даних.
      У зв’язку із зазначеним актуальним є аналіз проблеми визначення поняття “персональні дані” та встановлення його місця серед багатьох понять, які позначають аналогічні або суміжні явища правової дійсності.
          Це питання досліджувалось такими вітчизняними авторами, як Брель О., Брижко В., Гелич Ю., Гуцалюк М., Майданик Р., Пазюк А., Цимбалюк В., Швець М., російськими дослідниками Ковалевою Н., Копиловим В., Рассоловим М. та ін.
        Метою статті є дослідження питання щодо визначення поняття “персональні дані” та його співвідношення з іншими поняттями, що використовуються для позначення інформації про фізичних осіб.
    Виклад основного матеріалу. Визначення поняття “персональні дані” у вітчизняному законодавстві здійснюється через правові категорії “інформація про особу” і власне “персональні дані”. Закон України “Про інформацію” [1] розглядав інформацію про особу як сукупність “документованих або публічно оголошених відомостей про особу” (ст. 23). Наведена норма закріплювала положення про те, що основними даними про особу (персональними даними) є: національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження…
 
 
 

 

Видання НДІІП