КОПАН О.В., МЕЛЬНИК В.І., Інформаційно-психологічна війна як засіб маніпулювання людською свідомістю (стор. 92-98)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.2(17).272903

УДК 341.322:007

Копан О.В.,
 
Мельник В.І.,
доктор юридичних наук, професорголовний науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України
аспірант Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
 
 
Анотація. У статті розглядаються інформаційно-правові проблеми маніпулювання людською свідомістю із застосуванням інформаційно-психологічного впливу, досліджуються інструменти ведення інформаційно-психологічних війн, визначаються шляхи виходу із стану інформаційно-психологічної війни.
Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційна війна, інформаційно-психологічна війна, інформаційно-психологічна зброя, інформаційно-психологічні впливи, маніпулювання людською свідомістю.
Аннотация. В статье рассматриваются информационно-правовые проблемы манипулирования человеческим сознанием с применением информационно-психологического воздействия, исследуются инструменты ведения информационно-психологических войн, определяются пути выхода из состояния информационно-психологической войны.
Ключевые слова: информационная безопасность, информационная война, информационно- психологическая война, информационно-психологическое оружие, информационно-психологические воздействия, манипулирование человеческим сознанием.
Summary. The article deals with the information and legal problems of the human mind manipulation using information and psychological impact; the tools of conducting information and psychological war are examined, and the ways to solve the information and psychological war are determined.
Keywords: information security, information war, information and psychological war, information and psychological weapons, information and psychological impacts, human mind manipulation.
 
 
    Постановка проблеми. Процеси глобалізації, що відбуваються сьогодні в українському суспільстві, тісно пов’язані з удосконаленням інформаційних технологій, що, своєю чергою, призводить до появи нових джерел небезпеки. Події, що відбуваються наразі в країні, свідчать про те, що Україна перебуває на межі системних перетворень у сфері забезпечення національної безпеки, в тому числі й інформаційної.
        На жаль, в Україні має місце інформаційне протистояння, яке чинить деструктивний дестабілізуючий вплив на національну безпеку і вже переросло в інформаційну війну. Та широкомасштабна діяльність Російської Федерації проти України, що ведеться в інформаційному просторі (інформаційна війна), має за мету підрив політичної, економічної, соціальної та оборонної систем нашої держави, психологічну обробку населення, дестабілізуючий вплив на суспільство, поширення інформації, що розпалює міжнаціональну ворожнечу, підбурює до ненависті, дискримінації чи насильства.
       Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми впливу інформаційних війн на суспільну свідомість досліджували: Я. Варивода, І. Воробйова, Б. Грушин, Д. Думанський, С. Кара-Мурза, М. Лібікі, В. Лисенко, А. Мануйло, Д. Ольшанський, Г. Почепцов, П. Шевчук та інші вчені.
 

 

Видання НДІІП