КОРЧАК Н.М., Особливості реалізації права доступу до інформації в діяльності органів Антимонопольного комітету України

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2011.1(1).271475

УДК 346.14:303.725.37 (045) 

КОРЧАК Н.М.,
кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри господарського права і процесу
Юридичного інституту Національного авіаційного університету
 
 
Анотація. На основі аналізу судової практики та відповідних теоретичних джерел у статті розглядаються питання, пов’язані з особливостями реалізації права доступу до інформації в діяльності антимонопольних органів.
Аннотация. На основе анализа судебной практики и соответствующих теоретических источников в статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями реализации права доступа к информации в деятельности антимонопольных органов.
Summaru.Based on the analysis of judicial practice and the relevant theoretical sources, the article examines the issues related to the characteristics of using the right of access to information during the activities of competition authorities.
Ключові слова: інформація, форма вимоги, реквізити запиту, підстави відповідальності, розмір відповідальності.
 
        Актуальність дослідження. З метою ефективного забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності було створено спеціалізований орган – Антимонопольний комітет України, правовий статус якого визначений законодавцем як державний орган влади із спеціальним статусом [1, ст. 1]. Конкретизація цієї мети знайшла своє відображення у завданнях, котрі окреслені в ст. 3 Закону України “Про Антимонопольний комітет України”. Зокрема, здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції; контролю за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів господарювання та регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій; здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель.
        Досягнення поставленої мети та завдань потребують системної організації діяльності антимонопольних органів. А тому в ст. 6 вказаного вище Закону зазначено, що Антимонопольний комітет України утворює територіальні відділення, які в сукупності становлять систему органів Антимонопольного комітету України, яку очолює Голова Комітету. У свою чергу, ефективність функціональних завдань, покладених законодавцем на антимонопольні органи, тісно пов’язана з проблемою своєчасного та достовірного інформаційного забезпечення реалізації їх повноважень. Саме тому як з теоретичної, так і з практичної точок зору актуальними залишаються питання особливостей реалізації права доступу до інформації в діяльності органів Антимонопольного комітету України.
        1. Розв’язання зазначеної проблематики започатковано у публікаціях і дослідженнях таких вітчизняних та зарубіжних учених і практиків, як О. Бакалінська, Л. Біла, О. Мельниченко,  В. Підлісний, Н. Саніахметова, К. Тотьєв, П. Чернелевська та ін…
 

 

Видання НДІІП