КОРНІЛОВ І.Є., КЛІТЧЕНКО О.С., АНДРЕЙЧУК В.С., Інформаційна взаємодія суб’єктів масової комунікації під час суспільних трансформацій в Україні

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271867

УДК 002.6:007

КОРНІЛОВ І.Є.,
 
КЛІТЧЕНКО О.С.,
 
АНДРЕЙЧУК В.С.,
кандидат фізико-математичних наук,
експерт з питань національної безпеки
кандидат політичних наук, е
ксперт з питань національної безпеки
шеф-редактор журналу “Інформація та безпека”  
 
 
Анотація. В статті досліджені методологічні та теоретичні аспекти інформаційної взаємодії суб’єктів масової комунікації під час суспільних трансформацій в Україні. Доведено взаємозв’язок між сутнісними змінами базових соціально-економічних індексів та значущими суспільно-політичними подіями і запропоновано низку заходів із вдосконалення інформаційно-комунікаційних механізмів співпраці органів влади та суспільства.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, інформаційна взаємодія, соціально-економічні та суспільно-політичні трансформації, моделювання, безпека.
Аннотация. В статье исследованы методологические и теоретические аспекты информационного взаимодействия субъектов массовой коммуникации во время общественных трансформаций в Украине. Доказана взаимосвязь между существенными изменениями базовых социально-экономических индексов и значимыми общественно-политическими событиями, предложен ряд мер по усовершенствованию информационно-коммуникационных механизмов сотрудничества органов власти и общества.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информационное взаимодействие, социально-экономические и общественно-политические трансформации, моделирование, безопасность.
Summary. In this article methodological and theoretical aspects of information exchange between entities of mass communication at the time of social transformations in Ukraine are researched. It is proved the correlation between significant changes in the basic socio-economic indices and significant socio-political events, a number of measures to improve information and communication mechanisms for cooperation of the authorities and society are proposed.
Keywords: information and communication technologies, communication, socio-economic and socio-political transformation, modelling, security.
 
          Постановка проблеми. На етапі започаткування процесів модернізації різних сфер життєдіяльності суспільства, прискореного реформування економічної системи до основних передумов успішної реалізації запропонованих владою ініціатив, створення широкої соціальної бази підтримки державної політики у цих напрямах було віднесено “подолання негативних тенденцій у формуванні довіри людей до влади і держави” [1]. Така постановка задачі з боку влади набуває особливої актуальності на сучасному етапі суспільних трансформацій, оскільки сфера інтересів різних соціальних груп і шарів суспільства значною мірою зміщується у площину політичного протистояння напередодні парламентських виборів 2012 року.
     Метою статті є дослідження методологічних та теоретичних аспектів інформаційної взаємодії суб’єктів масової комунікації під час суспільних трансформацій в Україні…
 
 

 

Видання НДІІП