КОРЖ І.Ф., Амбівалентність функціонування публічної влади в Україні (ст. 9-21)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248545

УДК 342.5(351/354)

Корж І.Ф.,
доктор юридичних наук, с.н.с., завідувач наукової лабораторії ДНУ ІІБП НАПрН України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0446-5975.
 
 
Анотація. В даній статті досліджується питання такого феномену сьогодення, як “амбівалентність”, що є сучасним негативним явищем у функціонуванні органів публічної влади і відповідною перепоною у розбудові України, як демократичної, економічно розвинутої країни, яка прагне приєднатися до когорти розвинутих країн Європи. Проаналізовані причини виникнення згаданого явища і наведені конкретні приклади у сучасному житті українського суспільства. Зроблено висновки щодо шляхів подолання цього негативного явища.
Ключові слова: амбівалентність, громадянське суспільство, публічна влада, Конституційний Суд України, парламент України, Президент України.
Summary.This article examines the issue of such a phenomenon as “ambivalence”, which is a modern negative phenomenon in the functioning of public authorities, as well as a corresponding obstacle in the development of Ukraine as a democratic, economically developed country that seeks to join the cohort of developed countries in Europe. The reasons for the occurrence of this phenomenon are analyzed and specific examples are given in the modern life of the Ukrainian society. Conclusions are made about the ways to overcome this negative phenomenon.
Keywords: ambivalence, civil society, public authority, Constitutional Court of Ukraine, Parliament of Ukraine, The President of Ukraine.
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос такого феномена, как “амбивалентность”, которое является современным негативным явлением в функционировании органов публичной власти и соответствующим препятствием в развитии Украины, как демократической, экономически развитой страны, которая стремится присоединиться к когорте развитых стран Европы. Проанализированы причины возникновения этого явления и приведены конкретные примеры в современной жизни украинского общества. Сделаны выводы о путях преодоления этого негативного явления.
Ключевые слова: амбивалентность, гражданское общество, публичная власть, Конституционный суд Украины, парламент Украины, Президент Украины.
 
 
     Постановка проблеми. Нинішнє суспільне життя в Україні, сучасний процес його демократизації позначений не лише складностями духовно-ідеологічного самовизначення, суперечливістю процесів “відродження” і “модернізації”. Головна особливість державного будівництва, здійснення демократичних перетворень в усіх сферах соціуму полягає в тому, що вони відбуваються в гострій ситуації, на фоні незавершених реформ політичних, економічних і соціальних інститутів...