КОРЖ І.Ф., Децентралізація та її вплив на розвиток регіональних суспільних відносин (ст. 9-14)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).270609

УДК 353.2(5)

Корж І.Ф.,
доктор юридичних наук, завідувач науковою лабораторією
  НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. В даній статті досліджуються питання становлення та напрями подальшого розвитку суспільно-правових відносин в умовах децентралізації державної влади та здійснення реформи місцевого самоврядування в Україні; розкриваються проблемні питання реформ і їхній вплив на муніципально-правові відносини в територіальних громадах України.
Ключові слова: державне управління, децентралізація, муніципальне право, муніципально-правові відносини, органи місцевого самоврядування, територіальні громади.
Summary. This article explores the formation and directions of further development of socio-legal relations in the conditions of state power decentralization and implementation of the reform of local self-government in Ukraine; reveals the problematic issues of reforms and their influence on the municipal and legal relations in the territorial communities of Ukraine.
Keywords: governance, decentralization, municipal law, municipal and legal relations, local governments, territorial communities.
Аннотация. В данной статье исследуются вопросы становления и направления дальнейшего развития общественно-правовых отношений в условиях децентрализации государственной власти и осуществления реформы местного самоуправления в Украине; раскрываются проблемные вопросы реформ и их влияние на муниципально-правовые отношения в территориальных общинах Украины.
Ключевые слова: государственное управление, децентрализация, муниципальное право, муниципально-правовые отношения, органы местного самоуправления, территориальные общины.
 
 
       Постановка проблеми. В Україні розпочато децентралізацію державної влади та започатковано здійснення ряду важливих реформ, однією з яких є реформа місцевого самоврядування. У суспільстві до цього часу ще точаться дискусії щодо їх доцільності та можливої результативності. Однак дедалі відчутнішими й очевидними стають їх результати, дедалі більшу повагу виявляють до органів місцевого самоврядування органи державної влади. Визнання територіальних громад первинними суб’єктами місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень, надання якісно нового статусу місцевим радам тощо – змінило не лише механізм здійснення публічної влади на місцях, а й політичну систему всього українського суспільства.
       Становлення місцевого самоврядування супроводжується розвитком законодавства у цій галузі, багатою локальною нормотворчістю і ратифікацією відповідних міжнародно-правових актів. Закономірним наслідком цього нормотворчого процесу є становлення якісно нового інституту конституційного права та нової галузі права – муніципального права України, основними джерелами якого є Конституція України, закони України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Європейська Хартія про місцеве самоврядування, Конституція Автономної Республіки Крим, Закон України “Про столицю України – місто-герой Київ”...