КОРЖ І.Ф., Доступ громадян до правової інформації: механізми доступу та їх реалізація (ст. 35-43)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.3(30).194779

УДК 342.951:351/354

КОРЖ І.Ф.,
доктор юридичних наук, с.н.с., завідувач наукової лабораторії
НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. В статті досліджується питання діяльності органів публічної влади щодо вироблення та реалізації правових засад та механізмів забезпечення громадян правовою інформацією в сучасних умовах. Розкриваються: види правових механізмів забезпечення даною інформацією; нинішній стан та ефективність цього забезпечення; існуючі практичні недоліки в діяльності органів публічної влади. Наводяться приклади відповідних негативних дій інституцій державної виконавчої влади щодо застосування європейських демократичних принципів залучення інституцій громадянського суспільства до управління державними справами в Україні.
Ключові слова: контроль, нормотворчість, права та інтереси громадян, правова інформація, публічна влада, управління державними справами.
Summary. This article explores the question of the activities of public authorities in the development and implementation of the legal framework and mechanisms for providing citizens with legal information in modern conditions. The following are disclosed: types of mechanisms for providing this information; the current state and effectiveness of this provision; existing practical shortcomings in the activities of public authorities. Examples are given of the corresponding negative actions of public authorities on the application of European democratic principles for attracting civil society institutions to the management of public affairs in Ukraine.
Keywords: control, rule-making, rights and interests of citizens, legal information, public authority, management of public affairs.
Аннотация. В статье исследуется вопрос деятельности органов публичной власти по выработке и реализации правовых основ и механизмов обеспечения граждан правовой информацией в современных условиях. Раскрываются: виды механизмов обеспечения данной информацией; нынешнее состояние и эффективность этого обеспечения; существующие практические недостатки в деятельности органов публичной власти. Приводятся примеры соответствующих негативных действий институтов государственной власти по применению европейских демократических принципов привлечения институтов гражданского общества к управлению государственными делами в Украине.
Ключевые слова: контроль, нормотворчество, права и интересы граждан, правовая информация, публичная власть, управление государственными делами.
 
 
      Постановка проблеми. Процеси демократичних перетворень та реформування публічної влади в країні мають передбачати активну участь у здійсненні зазначеного інститутів громадянського суспільства. Зазначене потребує зміни суспільних відносин між органами публічної влади та громадськістю. В основу даних відносин мають лягти не відносини підпорядкування, а відносини діалогу і партнерства...